Monday, July 9, 2018

New go wise work


S. NO DESCRIPTION CEO DEO BEO
1 Inspection All Schools & DEO All Schools & BEO All Primary/ Middle School
2 RTE Check Implementation Check Implementation Check Implementation
3 Fee Determination Check Implementation Check Implementation Check Implementation
4 Welfare schemes Check Implementation Distribute Distribute
5 School Opening  recommend to director recommend to CEO recommend to DEO
6 School Closure  recommend to director recommend to CEO recommend to DEO
7 School Recognition /renewal Aided HS & HSS Aided & SF Primary/ Middle School  
8 School Merger  Final order recommend to CEO recommend to DEO
9 Additional Section in school Final order HS & HSS Final order SF Primary/ Middle School NIL
10 Service Matters
11 Appointing Authourity HS & HSS Headmaster, BEO, PG, PD, DI, Typist, JA, Asst Primary/ Middle School Headmaster, BT, PET, SGT, LA, RC, OA, WM, Driver NIL
12 17 a / b Final order for above Appointing cadres Final order for  Middle School Headmaster, BT, PET, SGT Final order for Primary School Headmaster, BT, PET, SGT
13 Appeal  Authourity Aided HS & HSS Aided & SF Primary/ Middle School NIL
14 Approval Authourity 1. Prior permission to fill aided HS & HSS posts.  2. Punishments by Aided schools correspondants. 3. Prior permission to acquire higher education HS & HSS Headmaster 1. Prior permission to fill aided  Primary/ Middle posts.  2. Punishments by Aided schools correspondants. 3. Prior permission to acquire higher education aided HS & HSS Headmaster NIL
15 SR Open & Maintain DEO & BEO 1. Open & Maintain HS & HSS. 2. Countersign for aided HS & HSS 1. Open & Maintain Primary/ Middle School HM, SGT, BT, PET.  2. Countersign for aided Primary/ Middle School 
16 Probation Declare Authourity 1. HS & HSS Headmaster. 2. Approval Probation Declare by Aided schools correspondants 1. Appointing cadres  Headmaster. 2. Approval Probation Declare by Aided  Primary/ Middle schools correspondants NIL
17 Award Sel grade/Spl Grade 1. HS & HSS Headmaster.  1. Primary/ Middle Headmaster. 2. Countersign for aided HS & HSS  Countersign for aided  Primary/ Middle School 
18 Leave sanction DEO 1. HS & HSS Headmaster & BEO Primary/ Middle School  Headmaster 
19 Staff Fixation & Post surrender Aided HS & HSS 1. Approve Aided Primary/ Middle School Prepare Aided Primary/ Middle School
20 Drawal of panel Drawal of panel for Typist, JA, Asst for Primary/ Middle School HM, BT, RC, LA, OA NIL
21 Transfer Authourity for all teaching & non teaching of HS & HSS within rev. dist for all teaching & non teaching of Primary/ Middle School & HS/HSS within Edu Dist NIL
22 Retirement Benefits forward proposal for  DEO & BEO forward proposal for Govt & aided HS & HSS Headmaster & non teaching forward proposal for Govt & aided Primary/ Middle School Headmaster & non teaching
23 GPF loan & Part final DEO 1. Govt & aided HS & HSS Headmaster Govt & aided Primary/ Middle School Headmaster & non teaching
24 Re Employment   Final order for Govt & aided HS & HSS BT Final order for Govt & aided  Primary/ Middle School
25 Number Statement 1. Consolidate NS for Govt & aided HS & HSS 1. Prepare NS for Govt & aided HS & HSS. 2. Consolidate NS for Primary/ Middle School  1. Prepare NS for Govt & aided  Primary/ Middle School 

Thursday, July 5, 2018

Scientist

மனித குலத்தின் நலனுக்காக புதுமையும் எளிமையும் இணைந்த புதுப்புது கருவிகளைக் கண்டுபிடிக்கும் புதிய விஞ்ஞஞனிகளையும், அவர்களது கண்டுபிடிப்புகளையும் அறிமுகப்படுத்தி கௌரவிப்பதே ஆயுதம் செய்வோம் நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் ஆகும்.
பயனுள்ள இந்நிகழ்ச்சியின் சிறப்பான தொடர்ச்சியாக புதிய தலைமுறை ஆயுதம் செய்வோம் வழங்கும் வீட்டுக்கு ஒரு விஞ்ஞானி 2018 என்ற நிகழ்ச்சியை நடத்த உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த மாபெரும் நிகழ்ச்சியை தமிழகத்திலுள்ள அனைத்து மாவட்டங்கள் தோறும் நடத்த இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளமையாலும், நமது மதுரை மாவட்டத்தில் செயல்படும் அனைத்து அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் மெட்ரிக் பள்ளிகளில் உள்ள அறிவியல் ஆர்வமுள்ள மாணவர்கள் / மாணவியர்களும் 6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரையில் உள்ள மாணவர்கள் பங்கு பெற்று அவர்களது கண்டுபிடிப்புகளையும் உலவிற்கு அறிவிக்கின்ற உன்னத  மேடைதான் என்பதால் வீட்டுக்கு ஒரு விஞ்ஞானி 2018 நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள மாணவர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டுமாறு அனைத்து வகை அரசு/ அரசு உதவி பெறும் / மெட்ரிக் பள்ளிகளின் தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் முதல்வர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். ஒரு அணிக்கு இருவர் வீதம் ஒரு பள்ளிக்கு எத்தனை அணிகள் வேண்டுமானாலும் பங்கு பெறலாம். கலந்து கொள்பவர்களுக்கு பேருந்து வசதி மற்றும் மதிய உணவும் வழங்கப்படும்.
நிகழ்ச்சி நடைபெறும் நாள்    - 03.08.2018
இடம்                - மவுண்ட் லிட்டிரா ஜீ பள்ளி, நகரி,
                   சோழவந்தான் ரோடு, மதுரை
தொடர்புக்கு            - 877544 17322, 7010432338

Tuesday, July 3, 2018

eco pledge

gRik cWÂbkhê

1. czÎ¥ bghU£fëš Ãsh°o¡ igfis (be»ê¥ gig) jé®ngh«.         
 2. Ãsh°o¡ bghU£fëš czÎ¥ g©l§fis nrä¤J it¡fhkš 
   mYäåa«,   br«ò, äjis¥ gh¤ÂÂu§fë§y k£Lnk nrä¥ngh«.
 3. cztf¤Âš rh¥ÃL«nghJ thiH, kªjhiu Ïiyfisnah , mYäåa  
    j£L¡fisnah ga‹gL¤Jnt‹.
 4. filfëš Âut toéš th§f« vªj bghUfS¡F« mYäåa«,  
     br«ò, äjis gh¤Âu§fisna ga‹gL¤Jnt‹.
5. Ãsh°o¡ igfëš mil¡f¥g£l ßig©L v©bzŒfS¡F gÂyhf  
   br¡»dhš M£l¥g£l v©bzŒia gh¤Â¤š nrä¤J
    ga‹gL¤Jnt‹. Ïj‹_y« 500 M©LfS¡F k£fhJ óä¡F khir
    V‰gL¤J« Ãsh°o¡if jé®ng‹.
                   Ïj‹_y« v‹dhš  Ϫj óäæš bfh£l¥gL« Ãsh°o¡ fêÎfis mwnt Ïšyhkš  brŒJ K‹ndh®fŸ th®ªj Ïa‰if têæš  Âdrç ehd« thœªJ Áw¥gilnt‹ vd Ïj‹ _y« cskhw cW TW»nw‹. jäHf muR 2019M« M©L #dtç 1« nj Kjš jäHf¤Âš Ãsh°o¡ ga‹gh£il  j鮤J R‰W¢NHiy ghJfh¡f gšntW elto¡iffŸ vL¤JŸsJ.

Monday, June 18, 2018

Environment Control G.O

Public Interest G.O.'s

1 G.O (Ms).No:23 01/03/2018
Environment - Environment Control - District Co-ordination Committee to ensure Co-ordinated and continued action to arrest discharge to water bodies/land and to take stringent action against defaulting units - Constituted - Orders - Issued.
2 G.O (D)No:315 & G.O.(D)No.12 Gazette Notification 28/12/2017 & 11/01/2018
Reconstitution of the Tamil Nadu Pollution Control Board
3 G.O Ms.No:66 07/05/2013
Environment Control - Adjudication of disputes relating to Environment Pollution - Appointment of two Experts / Scientists to the Appellate Authority of TNPCB for adjudication of disputes relating to Environment and pollution control - Order - Issued.
4 G.O Ms.No:141 29/09/2010
TNPCB Revised Service Regulations.
5 G.O Ms.No:272 10/07/1990
Environment Control - Constituted of District Environmental Committees to focus environmental protection at District level
6 G.O Ms.No:213 30/03/1989
ENVIRONMENT CONTROL – Control of Pollution of Water Sources – Location of industries within 1 K.M. from the embankments of rivers, streams, dams etc. – Imposition of restrictions
7 G.O Ms.No:127 08/05/1998
Environment Control - Ban on setting up of highly polluting industries with in 5 km from rivers
8 G.O Ms.No:223 02/09/1998
Environment Control - Ban on setting up of highly polluting industries with in 5 km from rivers
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

knowledge links

Videos