அரசு கடித எண்கள்


ந.க எண் = நடப்புக் கணக்கு எண்
ஓ.மு. எண் = ஓராண்டு முடிவு எண்
மூ.மு எண் = மூன்றாண்டு முடிவு எண்
நி.மு. எண் = நிரந்தர முடிவு எண்
ப.மு. எண் = பத்தாண்டு முடிவு எண்
தொ.மு எண் = தொகுப்பு முடிவு எண்
ப.வெ எண் = பருவ வெளியீடு எண்
நே.மு.க எண் = நேர்முகக் கடித எண்

GRD Talent Test

We request you to depute FIVE Top ranking students of your school - English & Tamil Medium (5 from each medium) of Class IX and X to take part in the forthcoming GRD Talent Test conducted by PSG Tech Alumni Association (of PSG College of Technology, Coimbatore) on October 2, 2016 (SUN). Several Attractive cash prizes are on the offer to winners as mentioned in the attached letter. Participant Certificates will be given to everyone on the same day. There is No Registration Fee for the test. The venue for MADURAI Centre is:


Madurai  Meenakshi  Matric. Hr. Sec.  School
No1. Vengadasamy Naidu Agraharam,
Madurai -


The questions will be from the Textbooks of Class 9 and 10 covering Maths, Science, Social Science and GK and a sample is attached for your kind reference. More details of the test can be found in the attachments. We request you to complete the Registration Form (attached) indicating the names of students participating from your school and send it across by return E-mail to muruganavd@gmail.com or by Courier / Post to the address as below before September 21, 2016.
Incase, you have difficulties in opening the attached file, please type below the following and send:

1. Name and Address of the School
2. Indicate English or Tamil Medium.
3. Names of  5 students per Medium and Indicate their Standard (i.e, IX or X)
    (All the 5 students can be either from 9th or 10th or combining both standards)
4. Contact Number of any one Staff Member
5. Signature / Seal is not required for soft copy of Registration Forms.

Thank you,
with kind regards,

The General Secretary
PSG Tech Alumni Association
C-Block, PSG Tech Campus, Peelamedu
Coimbatore - 641 004.
Ph: 94431-77274

Other Countries Public Service Commissions

Other State PSCs
certificaterhd;Wfs;


 1. Jiw rhh;;e;j XOq;F eltbf;if kw;Wk; Fw;wr; rhl;Lfs; VJk; epYitap;d;ik Fwp;j;J rhd;W.
 2. Fw;wtpay; eltbf;if VJk; epYitap;d;ik Fwp;j;J
  rhd;W
  Gyd; tprhuiz VJk; epYitap;d;ik Fwp;j;J rhd;W. 
  epjpkd;w tof;Ffs; kw;Wk; Jiw kPJ njhL;f;fg;gl;l  
    tof;Ffs epYitap;d;ik Fwp;j;J rhd;W.
  jw;nray; tpLg;G jtpu Vida tpLg;Gfs; VJk; Ja;f;fg;glhik Fwp;j;J rhd;W.


  jFjpngwh gzpf;fhyk; ,d;ik Fwpj;J rhd;W.
  Njh;Tepiy / rpwg;Gepiy VJk; toq;fg;gltpy;iy Fwpj;J rhd;W.


knowledge links