Wednesday, August 31, 2016

GOVERNMENT EMPLOYEES WELFARE


www.cgewho.in
cgewcc.and.nic.in
gewelfaresociety.com
http://estates.nic.in
www.wage.net.in
http://www.telecomhousing.in
kscewb.kerala.gov.in

Monday, August 29, 2016

important contacts


V.T.Óåthr‹, 
kJiu kht£l FHªijfŸ Âiu¥gl xU§»iz¥ghs®, 
60.Ûdh£ÁbjU, g¤khef®, 
t©oÍ®, 
kJiu-625 020 

Cell : 96292 63393


Regional Institute of English, South india, Jnanabharathi Campus, Bengaluru – 560056.  

Saturday, August 27, 2016

special training

மென்பொருள் ஜாம்பவானான, 'இன்போசிஸ்' விரைவில் இந்தியாவிலுள்ள, 220 அறிவியல் ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்புப் பயிற்சி தர திட்டமிட்டுள்ளது. மாணவர்கள் மத்தியில் அறிவியல் ஆர்வத்தையும், புதுமை படைக்கும் திறனையும், தொழில்முனையும் உருவாக்குவதே இதன் அடிப்படை நோக்கம் என்று, 'இன்போசிஸ் சயின்ஸ் பவுண்டேஷன்' அமைப்பின் தலைமை நிர்வாகி எஸ்.டி.சிபுலால், சமீபத்தில் ஊடகங்களிடம் தெரிவித்தார். ஏற்கனவே, 2009 முதல் பல துறைகளில் சாதனை புரியும் இந்திய அறிஞர்களுக்கு, இன்போசிஸ் பரிசை அந்நிறுவனம் வழங்கி வருகிறது. உலகில் அறிவியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக்காக ஆண்டுதோறும் செலவிடப்படும் மொத்த தொகையில், 40 சதவீதத்தை இந்தியா, ஆராய்ச்சிக்கு செலவிடுகிறது. இருந்தாலும் இந்தியாவில், 10 ஆயிரம் பணியாளர்களில் நான்கு பேரே ஆராய்ச்சியாளர்களாக இருக்கின்றனர். மேலும், அறிவியல் பட்டப்படிப்புகளை தேர்ந்தெடுக்கும் இளைய தலைமுறையினரின் எண்ணிக்கை ஆண்டுக்கு ஆண்டு குறைந்து கொண்டே வருகிறது. இந்த நிலையை மாற்றவும், மாணவர்களுக்கு அறிவியல் துறைகளில் ஆர்வத்தை அதிகரிக்கவுமே, அறிவியல் ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி திட்டத்தை துவக்கியிருப்பதாக, இன்போசிஸ் நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Friday, August 26, 2016

drawbacks of studing in other states/countries

drawbacks of studing in other states/countries
  1. Need to get state equivalant to join in any higher studies 
  2. hard to get equivalant G.O
  3. more delay in get Guineness 
  4. more delay on probation in govt jobs
  5. time and money was waste

Saturday, August 6, 2016

counselling10 k‰W« 12M« tF¥ò muR bghJ¤ nj®Î vGjΟs muR¥ gŸëfëš gæY« xU Áy khzt®fS¡F nj®Î beU§F« neu¤Âš kh‰W¢ rh‹¿jœ më¤J khzt®fis gŸëiaé£L btëæš mD¥ò« ãfœÎfŸ xU Áy kht£l§fëš V‰gLtjhf Clf§fëš brŒÂfŸ btëah»ÍŸsd. ϧ‡d« muR¥ bghJ¤ nj®Î beU§F« neu¤Âš gŸë kh‰W¢ rh‹¿jœ më¤J khzt®fis gŸëia é£L btëna mD¥òtjhš   khzt®fë‹ v®fhy«  K‰¿Y«  gh¡f¥gL« v‹W bjçªÂUªJ«  ÏJngh‹w brašfŸ brŒtJ jtwhd brayhF«.
khzt®fis e‹F gæy it¤J mt®fS¡F njitahd mid¤J cjéfisÍ« brŒJ eilbgwéU¡F« 10 k‰W« 12« tF¥Ãš 100rjÅj« nj®¢Á mila njitahd elto¡iffis vL¥gij é£Lé£L kh‰W¢ rh‹¿jœ bfhL¤J btëna mD¥òtJ  khzt®fë‹ ey‹ k‰W« ã®thf eyD¡F cfªjjšy.
gŸëfëš gæY« khzt®fë‹ f‰wš Âwid nk«gL¤jΫ, Fiwªjg£r kÂ¥bf© bgwÎk f‰wš cgfuz§fŸ, FWªjfLfŸ, ifnaLfŸ jäHf murhš tH§f¥g£LŸsJ. Fiwªj f‰wš ÂwDila khzt®f£F Áw¥ò tF¥òfŸ el¤JtJ, nk‰F¿¤j ifnaLfŸ, cgfuz§fŸ _y« mt®fë‹ fšé¤ju¤ij ca®¤j elto¡iffŸ nk‰bfhŸs¥gl nt©L«.
            nkY« nj®Î m¢r¤ij¥ ngh¡F« tifæš khzt®f£F V‰fdnt fyªjhnyhrid (counselling) el¤j¥g£LŸsJ. Ïj‹ _Y« mid¤J khzt®fS« muR bghJ¤ nj®éš nj®¢Á¥ bgw njitahd elto¡iffS« nk‰bfhŸs¥gl nt©L«. ÏitahΫ x›bthU gŸë¤ jiyikahÁça®fŸ jiyaha flikahF«. Ïjid fU¤Âš bfh©L jiyikahÁça®fŸ brašgl nt©L«.

Friday, August 5, 2016

DP codes

Exam REMUNERATION  Adv = 2202 02 108 AA 3321
eXAM FEE = 0202 01 102 AA 0103
RETOTALLING FEE = 0202 01 102 AA 0501
DUPLICATE MARKSHEET FEE = 0202 01 102 AA 0205
EXAM CONTIGENCY = 2202 02 108 AA 0520
AIDED SCHOOL SALARY = 2202 02 110 AA 7902
PONGAL BONUS = 2202 02 109 AA 0117
SCHOOL UPGRADE FEE = 0202 01 102 AB 02
RTI FEE = 0075 00 800 BK 0006
8031.00. Other Savings Deposits – 102.  State Savings Bank Deposits – AN. Tamil Nadu Government Employees Special Provident Fund-cum-Gratuity Scheme for Educational Institutions – School Education – Employees Subscriptions.

8031.00. Other Savings Deposits – 102. State Savings Bank Deposits – AO. Tamil Nadu Government Employees Special Provident Fund-cum-Gratuity Scheme for Educational Institutions – School Education – Interest.

8031.00.Other Savings Deposits – 102. State Savings Bank Deposits – AP. Tamil Nadu Government Employees Special Provident Fund-cum-Gratuity Scheme for Educational Institutions – School Education – Government contributions.

“ 2071 – Pension and other retirement  benefits – 109 – pension to employees  of state education – Institution AC  Gratuities “

“ 2202  General Education  02  Secondary Education  109 –
  Govt. – Secondary Schools  I  non plan. – AA General “

“ 2071 – Pension and other retirement  benefits – 104 – Grautities – AB                 DCRG to Tamilnadu Pension State  voted
  D.P.Code.No.2071-01-104-AB2800”

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

knowledge links

Videos