Skip to main content

eslc exam

8-வது வகுப்பு தேர்வு: தனித்தேர்வர்கள் இன்று முதல் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் 25-ந் தேதி கடைசி நாள்

8-வது வகுப்பு தேர்வு: தனித்தேர்வர்கள் இன்று முதல் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் 25-ந் தேதி கடைசி நாள் | 8-வது வகுப்பு தேர்வை எழுத விரும்பும் தனித்தேர்வர்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவேண்டும். அவர்கள் இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) பகல் 12 மணி முதல் முதல் 25-ந் தேதி வரை ஆன்லைனில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்கலாம்.
தபால் மூலம் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. விண்ணப்பிப்பது குறித்து விரிவான தகவல்களை இணையதளத்தில் ( www.dge,tn.gov.in) பெறலாம். இந்த தகவலை அரசு தேர்வுகள் இயக்குனர் தண்.வசுந்தராதேவி தெரிவித்துள்ளார்.

1.
01.01.2017 m‹W 12 1/2  taJ ó®¤Â milªÂU¡f nt©L«.  mjhtJ 1.07.2004 -¡F Ë Ãwªjt®fŸ nj®btGj jFÂa‰wt®fŸ Mt®.
2.
nj®t® tÁ¡F« ÏU¥Ãl¤Â‰F£g£l fšé kht£l¤Âš mik¡f¥g£LŸs nrit ika§fëš k£Lnk br‹W (Nodel Centre) é©z¥g§fis gÂnt‰w« brŒa nt©L«. ntW kht£l¤ij¢ rh®ªj nj®t®fis gÂnt‰w« brŒtij¤ j鮡f nt©L«
3.
nj®tç‹ ÏU¥Ãl Kftçia¢ (Residential Proof) rçgh®¤j Ëdnu gÂnt‰w« brŒa nt©L«.    
(ÏU¥Ãl Kftç¡F Mjhukhf Mjh® m£il / FL«g milahs m£il/ th¡fhs® milahs m£il Ït‰¿š VjhtJ x‹iw gh®¤J gÂÎ brŒayh«.   Mdhš,  Mjh® m£il / FL«g milahs m£il/ th¡fhs® milahs m£ilæ‹ m¢R¥gf®¥ò efèid é©z¥g¤Jl‹ Ïiz¡f¤ njitæšiy.)
4.
nj®t®fŸ j‰nghJ eilKiwæš cŸs òÂa ghl¤Â£l¤Âš k£Lnk nj®btGj nt©L«.  (giHa ghl¤Â£l« Ïšiy)  nj®t®fŸ bkhê¥ghlkhf “jäiH” k£Lnk nj®btGj ÏaY«.
Ãw ghl§fshd fz¡F m¿éaš, r_f m¿éaš ghl§fis jäœ, M§»y«, cUJ M»a bkhêfëš VnjD« x‹¿š k£Lnk éilaë¡f ÏaY«.

5.
Kj‹Kiwahf jå¤nj®t®fS¡fhd v£lh« tF¥ò bghJ¤ nj®é‰F é©z¥Ã¡F« nj®t®fŸ mid¤J¥ ghl§fisÍ« nj®btGj gÂÎ brŒa nt©L«.
6.
Ϥnj®é‰F é©z¥Ã¡f Fiwªjg£r fšé¤ jF VJ« Ïšiy.  m§Ñfç¡f¥g£l gŸëfëš 8-M« tF¥Ã‰F Ñœ go¤J Ïilæš ã‹w 12 1/2  taJ ó®¤Â milªjt®fŸ Ϥnj®é‰F é©z¥Ã¡f¤ jF cilat® Mt®.
7.
jå¤nj®t® M‹-iy‹ é©z¥g¤Jl‹ gŸë kh‰W¢ rh‹¿jœ efš/ gÂΤjhŸ efš/Ãw¥ò¢ rh‹¿jœ efš Ït‰¿š VnjD« x‹¿id Ïiz¤J rk®¥Ã¡f nt©L«.
Ãwªj nj¡F Mjhukhf th¡fhs® milahs m£il/X£Le® cçk«/neh£lç g¥ë¡»läUªJ bgw¥g£l rh‹¿jœ/#hjf«/FL«g m£il(Ration Card) /LIC Bond  /    ngh‹wit V‰W¡bfhŸs¥gl kh£lhJ.
nj®t®fŸ rk®¥Ã¡F« Mtz§fë‹ mo¥gilænyna é©z¥g§fŸ gÂnt‰w« brŒa¥glnt©L«.
8.
nj®t®fëläUªJ  vªj mrš rh‹¿jœfisÍ« bgw¡TlhJ. m¢R¥gf®¥ò efšfŸ k£Lnk (Xerox Copy) bgw¥gl nt©L«.
9.
nj®btGJ« ghl§fŸ bkhê (Subject and Medium ) Ãwªj nj M»at‰iw rçgh®¤J é©z¥g§fis gÂnt‰w« brŒa nt©L«.10.
é©z¥g¤Jl‹ %.40/- ¡fhd (%ghŒ eh‰gJ k£L«)  mŠrš éšiy x£l¥g£l RaKftçæ£l ciw (Medium Size Office Cover )  x‹iw nj®tçläUªJ f£lha« bgwnt©L«.  nj®t®fŸ é©z¥g¤Âš F¿¥Ã£LŸs Kftçia¤jh‹ ciwæš vGÂÍŸsduh v‹gij¢ rçgh®¥gJl‹, mŠrš F¿p£L v©Ql‹ bjëthd Kftçia¡ F¿¥Ãl m¿ÎW¤j nt©L«.  
xnu Kftçæš x‹W¡F nk‰g£l é©z¥g§fis¥ gÂÎ brŒjš TlhJ.
oôr‹ br‹l® Kftç/gâòçÍ« ãWtd¤Â‹ Kftç/j§»æU¡F« éLÂæ‹ Kftçæid gÂÎbrŒjš TlhJ.
11.
nj®t®fŸ ‘x¥òif¢ Ó£oid¥ (Acknowledgement Slip )bg‰W¢ bršY« K‹d® é©z¥g¤Âš gÂnt‰w« brŒa¥g£LŸs étu§fŸ mid¤J« rçahf cŸsdth v‹gij¢ rçgh®¤J¢ bršY«go m¿ÎW¤j nt©L«.
12.
br‹w M©Lfëš òif¥gl« ÏšyhkY«, bjëthf ÏšyhkY« é©z¥g§fŸ bgw¥g£ljhš, Ïu©lh«go tH§fΫ, cça khzt®fS¡F cça kÂ¥bg© rh‹¿jœfŸ cça neu¤Âš tH§f Ïayhj Nœãiy V‰g£ljhš “bjëthf òif¥gl«” vL¡f nt©L«.
13.
òif¥gl§fŸ “Web Camera” _y« k£Lnk gÂnt‰w« brŒa¥glnt©L«.
14.
btë M£fëläUªJ x£L bkh¤jkhf   CD   _y« é©z¥g§fis¥ gÂnt‰w« brŒa¡TlhJ.
15.
x›bthU ehS« bgw¥gL« é©z¥g§fisÍ« bgw¥g£l nj®Î¡ f£lz¤ bjhifæidÍ« m‹w‹nw  rçgh®¤J  Update   brŒa nt©L«.
16.
kh‰W¤ ÂwdhëfŸ, kdey« F‹¿a nj®t®fŸ M‹-iyåš é©z¥Ã¤J gÂéw¡f« brŒa¥g£l é©z¥g¤Jl‹ rYiffŸ nfhU« foj«, cça kU¤Jt¢ rh‹¿jœ k‰W« Ïju Mtz§fSl‹ Ïiz¤Jnrit ika¤Âš x¥gil¡fnt©L«.
17.
é©z¥g¤Jl‹ Ïiz¡f¥glnt©oa Mtz§fŸ

1. gŸë kh‰W¢ rh‹¿jœ m¢R¥ gf®¥ò efš / gÂΤjhŸm¢R¥gf®¥ò  efš / Ãw¥ò¢  rh‹¿jœ m¢R¥gf®¥ò efš Ït‰¿š  VnjD« x‹W.

2.%.40/-¡fhd mŠrš éšiyfŸ x£l¥g£l RaKftçæ£l ciw
   (Medium Size Cover)

3.kh‰W¤ Âwdhë nj®t®fŸ våš, é©z¥g¤Jl‹ rYiffŸ nfhU« foj«, kh‰W¤ ÂwdhëfS¡fhd njrpa milahs m£il cça    kU¤Jt¢ rh‹¿jœ k‰W« Ïju Mtz§fSl‹ Ïiz¤J rk®¥Ã¡f nt©L«.

Comments

Popular posts from this blog

salary - Pay scale

6CPC - Post - Pay scale - check your pay

I . Rs. 5200 - 20200 + G.P 2400
Junior Assistant - School Education Dept, Upper Division Clerk (UDC) Typist, Stenographer Grade II Lab AssistantVAOEXECUTIVE OFFICER, GRADE-III  - Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable EndowmentsJunior Inspector - Tamil Nadu Co-operative SocietiesPunch Operator - Government Data Centre Rs. 5200 - 20200 + G.P 2600
Assistant
Rs. 5200 - 20200 + G.P 2800
Computer OperatorJUNIOR COURT ASSISTANT DRAUGHTSMAN, GRADE-III
Rs. 5200 - 20200 + G.P 1900
Clerk - Ministry of commerce & Industry
Lower Division Clerk (LDC)

Rs. 8500 - 26300 + G.P 2800
Clerical Asst - Delhi Municipal Council ------------------------------------------------------
II. Rs. 9,300 - 34,800 + G.P 4200 Hindi Translator Grade B Rs. 9,300 - 34,800 + G.P 4400
Motor Vehicle Inspector, Grade - II Rs. 9,300 - 34,800 + G.P 4500
Librarian Grade - I Scientific Assistant Grade-II  Rs. 9,300 - 34,800 + G.P 4600 Personal Assistant SCHOOL ASSISTANT Assistant Grade BTamil P…

CHIEF EDUCATIONAL OFFICES address

LIST OF THE CHIEF EDUCATIONAL OFFICES

SLB School Complex, Nagercoil 629001 KANNIYAKUMARI Kokkirakulam, Thirunelveli 627009  Jeyavaani Street, Tuticorin. 628002  Sivan Koil Street, Ramanathapuram. 630501  Collectorate Building. Sivgangai. 630561Collectorate Campus, Kumarasamy Raja Nagar,Virudhunagar.626002 Collectorate Campus. Theni. 625531 Thallakulam, Madurai. 625002 Round Road. Dindukal. 624005 Asiriyar Illam, Goodshed Road,Udhagamandalam.643001 Raja Street, Coimbatore. 641001 Old Railway Station Road. Erode. 638001 District Collectorate Compound. Salem. 636001Mohanur Road. Namakkal. 637001 17A, Ganesa Colony, Dharmapurai. 636701Dist.PTA Building, Sri Brahadambal GHSScampus, Pudukkottai.622001 Collectorate Campus, Thanthonimalai, Karur 639001 J.K.Building. Perambalur. 621212 Dist. P.T.A.Building, Madurai Road. Trichy-8 620008 Krishna Towers, Public Office Road,Nagapattinam.611001 Pallivasal Street, Vijayapuram. Thiruvarur. 610001 Panagal Building. Thajavur. 613001 Collectorate Campus…

education department abbreviations

acronym, abbreviation, shorthand or slang term:  tamilnadu government abbreviations (Alphabetical wise)(A)
AEEO - Assistant Elementary Educational Officer
ARS - Arrears of Subscription
AHM - Assistant Head Master
ASTPF - Aided School Teachers Provident Fund
ABL - Activity Based Learning
ALM - Active Learning Method
AO - Accounts Officer
AG - Accountant General
AIS - All India Service

(B)
BPL - Below Poverty Line
BRC - Block Resource Center
BEC - Block Education Committee
BDO - Block Development Officer

(C)
CPS - Contributory Pension Scheme
CSD - Coverwise Script Detail
CTT - Collegiate Teachers Certificate
CMNNP - Chief Minister Nutritious Noon Meal Programme
CL - Casual Leave
CAPE - Comprehensive Access to Primary Education
CRC - Cluster Resource Center
CR - Completion Rate
CAL - Computer Aided Learning
CTC - Continuing Education

(D)
DR - Dropout rate
DEO - District Educational Officer
DEEO -  District Elementary Educational Officer
DA  -Dearness Allowance
DDO - Drawing & Disb…