Saturday, December 31, 2016

aided school recognition 1. gŸë mikél« rh®ªJ KGikahd étu§fŸ Ïiz¡f¥gl nt©L«.  nkY« mj‰Fça Mjhu« Ïiz¡f¥gl nt©L«.
 2. gŸë f£ol¤Â‹ òq Ãç©£ Ïiz¡f¥gl nt©L«.
 3. gŸë tiugl¤Âš cça mYtyçl« x¥òjš bg‰w efš Ïiz¡f¥gl nt©L«.
 4. bjhl® m§Ñfhu¡ fU¤JUéš òif¥gl§fŸ Ïiz¤J mD¥g¥gl nt©L«.
 5. bjhl® m§Ñfhu¡ fU¤JUéš mrš rh‹¿jœ Ïiz¤J mD¥g¥gl nt©L«.
 6. t£lh£Áaç‹ f£ol cçk¢ rh‹¿‹ K‹g¡f« Ïiz¡f¥gl nt©L«.
 7. gŸë f£ol tiugl¤Â‰F tiugl x¥òjš mYtyç‹ ifbah¥g« bgw¥gl nt©L«.
 8. gŸëæ‹ Kªija m§Ñfhu Mizæš F¿¥Ã£l ãgªjidfŸ ó®¤Â brŒj étu« Ïiz¡f¥gl nt©L«.
 9. el¥ò M©o‰F bray® ãakd« x¥òjš bg‰w Miz Ïiz¡f¥gl nt©L«.
 10. fšé Kfik / ryh‹ MizfŸ Ïiz¡f¥gl nt©L«.
 11. gŸëæš gâòçÍ« MÁça®fŸ bgW« xU khj¤Â‰Fça CÂa¤ bjhif kht£l¡ fšé mYty® k‰W« gŸë¢ brayç‹ gjé¥ bgaçš t§»æš ÏU¥ò efš Ïiz¡f¥gl nt©L«.
 12. gŸë tshf¤Â‰FŸ X£L¡ f£ol« cŸsJ.  Ïjid¢ rçbrŒa¥gl nt©L«.

Saturday, December 24, 2016

தமிழ்நாடு அரசின் கைவிட்டுப் போகிறதா பள்ளிக் கல்வித் துறை

Saturday, December 17, 2016

Bill advice

அனைத்து பள்ளி தலைமைஆசிரியர்கள் கவனத்திற்கு...!!

அரசாணை எண் 309 நாள் 16.12.2016 இன்படி அகவிலைப்படி 125% to 132%ஆக 1.7.2016 முதல் உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது.

உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி நிலுவை கோரும் பட்டியல் தயார் செய்து  வழங்கவும்.
நிலுவைப்பட்டியலில்
1. July / October ஆண்டு ஊதிய உயர்வு நாள் குறிப்பிடவும்.
2. 1.7.2016 க்குப் பின் ஈட்டிய விடுப்பு ஒப்படைப்பு தேதி மற்றும் நாட்கள் குறிப்பிட்டு நிலுவை பட்டியலில் சேர்க்கவும்

3. 1.7.2016 க்குப்பின் தேர்வுநிலை சிறப்புநிலை பெற்றிருப்பின் எந்த தேதி முதல் எனக் குறிப்பிட்டு பட்டியலில் சேர்க்கவும் (ஆணையின் நகல் இணைக்கவும்)

4.1.7.2016 க்குப்பின் ஊக்க ஊதிய உயர்வுகள் பெற்றிருப்பின் எந்த தேதி முதல் எனக் குறிப்பிட்டு பட்டியலில் சேர்க்கவும் (ஆணையின் நகல் இணைக்கவும்)

5. 1.7.2016 க்குப்பின் அரைச்சம்பள விடுப்பு (UEL ON PA)எடுத்திருப்பின் எந்த தேதி முதல் எந்த தேதி வரை எனக் குறிப்பிட்டு பட்டியலில் சேர்க்கவும் (ஆணையின் நகல் இணைக்கவும்)

6.அனைத்து ஆசிரியர்களின் TPF / CPS எண் குறிப்பிடவும்

7. CPS திட்டத்தில் உள்ள ஆசியர்கள் மொத்த நிலுவையில் 10% CPS பங்களிப்பு தொகை கழித்து நிலுவை கோரவும்.

NMMS

28.01.2017 (rå¡»Hik) m‹W eilbgwéU¡F« njÁa  tUthŒ tê k‰W« go¥ò cjé £l¤ nj®é‰F  (NMMS) é©z¥Ã¤j khzt®fë‹ étu§fis  05.12.2016 Égfš Kjš 14.12.2016 tiu  www.tngdc.gov.in  v‹w Ïizajs« _y« M‹iyåš gÂnt‰w« brŒÍkhW m¿é¡f¥g£oUªj ãiyæš,  m©ikæš òaYl‹ Toa fdkiH bgŒjj‹ fhuzkhf Ïizajs nrit gh¡f¥g£LŸsjhš gÂnt‰w« brŒtš Á¡fš vGªJŸsij¤ bjhl®ªJ é©z¥g§fŸ gÂnt‰w« brŒÍ« eh£fis  fhy Ú£o¥ò brŒJ 05.12.2016 Kjš 17.12.2016 tiu gÂnt‰w« brŒJ bfhŸs  nf£L¡bfhŸs¥gL»wJ.

Tuesday, December 13, 2016

dinamalar complaints

''பெரம்பலுார் மாவட்ட கல்வி அதிகாரி ஒருத்தரை தான் சொல்றேன் ஓய்... டிரான்ஸ்பர், பதவி உயர்வுன்னு எல்லாத்துக்கும் பணம் கொடுத்தா தான் இவர்கிட்ட காரியம் நடக்கும்... தனியார் பள்ளிக்கு ஆய்வுக்கு போறவர், 5,000 ரூபாய்க்கு, ஒரு பைசா குறைஞ்சா கூட, ருத்ரதாண்டவம் ஆடிடுவாராம் ஓய்...
''பணத்தை, அவர் டிரைவர் தான் வாங்குவார்... அவரும், தன் பங்குக்கு, 'காருக்கு பெட்ரோல் போடணும்'னு, 500, 1,000ம்னு தனியா கறந்துடறார் ஓய்...
''அனைவருக்கும் இடைநிலை கல்வி திட்டத்துல, ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி வழங்க, அரசு கொடுக்கற பணத்தையும் அதிகாரி அமுக்கிடறார்...
''பொது தேர்வு சமயத்துல, தங்களோட பள்ளியில நடக்கற முறைகேடுகளை கண்டுக்காம இருக்க, ஒரு தனியார் பள்ளி, அதிகாரிக்கு காரே வாங்கி கொடுத்திருக்கு... அதுல தான், அதிகாரி, பக்கத்து மாவட்டத்துல இருக்கற தன் ஊருக்கு தினமும் போயிட்டு வறார்...'' என்ற குப்பண்ணா, ''முனுசாமி ஆத்து பக்கம் போயிட்டு வந்துடறேன் ஓய்...'' என, கிளம்ப, மற்றவர்கள் அரட்டை தொடர்ந்தது.

http://www.dinamalar.com/splpart_detail.asp?Id=91

Saturday, December 10, 2016

condolence

Homage to our Former Chilef Minister Dr. J. Jayalalithaa

condolence, MOUNA ANJALI, Mourning ,

Thursday, December 8, 2016

EMIS 1. 10, 12 M« tF¥Ãš òÂjhf nr®ªJŸs khzt®fë‹ égu§fis Child Create v‹w Option -š bjçΠ brŒJ égu§fis gÂΠ brŒa nt©L«.
 2. égu§fŸ  KGikahf  Ïšyhkš  éLg£LŸs khzt®fë‹ égu§fis nk«gL¤j nt©L«. (Updation)
 3. khzt®fë‹  òif¥gl« gÂÎ brŒa¥glhjJ k‰W« rçahf gÂÎ brŒa¥glhj òif¥gl¤Âid  mj‰Fça  Option -š bjçΠ brŒJ gÂΠ brŒÂl nt©L«.
 4. khzt®fë‹  t§» fz¡F  v©fis  rçgh®¤J  gÂΠ brŒÂl nt©L«.
 5. khzt®fë‹ #h rh®ghd  égu§fis #h¢  rh‹¿‹go x¥Ã£L neh¡» rçahf gÂΠ brŒÂl  nt©L«.
 6. tUif¥  gÂnt£oš  Ïšyhj khzt®fë‹  égu§fis EMIS  Common Pool¡F  mD¥Ãl  nt©L«.
7.       V‰fdnt jahç¡f¥g£l 10 k‰W« 12M« tF¥ò khzt®fŸ bga® g£oaš g£oaèš cŸs khzt®fŸ k£Lnk EMIS Ïš ÏU¡f nt©L«.
8.       ntW khzt®fŸ ÏU¥Ã‹ 19-11-2016¡F K‹d® EMIS Common Pool¡F mD¥g nt©L«.
9.       òÂajhf khzt®fŸ nr®¡f¥glnt©oæU¥Ã‹ éLg£l khzt®fis EMIS Ïiza¤ js¤Âš cŸÇL brŒa nt©L«.
10.    khzt®fë‹ bga® spelling, Ãwªj njÂ, òif¥gl«, rh M»ad bga®g£oaè‹go EMIS Ïiza¤ js¤Âš cŸÇL brŒa nt©L«.

Partners

Scholarships
www.bcmbcmw.tn.gov.in/

Free Bus Pass
www.tnstc.in/

 Free Meals
http://icds.tn.nic.in/ 

School buildings & Water tank
http://www.wrd.tn.gov.in/ 

Free computers/laptop supply
www.elcot.in

Free Internet to schools
www.tactv.in 

Free Health checkup camps for students
www.tnhealth.org 

Exams exemptions for handicapped students
http://www.scd.tn.gov.in/ 

Entrance Exams in India

 • AEEE
  The AEEE 2017 will be conducted probably in the month of April 2016. This examination will be organized by the Amrita University in two modes namely online as well as in offline mode. The candidate can ...
 • AFCAT
  Indian Air Force conducts Air Force Common Admission Test (AFCAT) for candidates to recruit them to Flying, Technical and Ground Duty Officer Branches. It came into ...
 • AFMC
  AFMC is the Armed Force Medical College, Pune which is the most deemed medical college of India. The admissions in the AFMC 2017 will be on the basis of the AIPMT examination. The candidates who would like t ...
 • AIBE
  All India Bar Examination (AIBE) is to examine an advocate’s capability to practice the profession of law in India. The AIBE will assess skills at a basic level and is intended to set a minimum benchma ...
 • AIIMS MBBS
  Given below are AIIMS 2017 exam dates, application form and prospectus for MBBS. All India Institute of Medical Sciences directs AIIMS MBBS Examination for the best students ...
 • AIIMS Paramedical Exam
  Are you searching for information on AIIMS Paramedical Entrance Exam? if so, your are certainly on the right page. AIIMS Paramedical entrance exam is directed by the All Ind ...
 • AIIMS PG Entrance Exam
   
  AIIMS PG (Postgraduate) exam is directed by the All Indian Institute of Medical Sciences (AIIMS) as an entrance exam for a ...
 • AILET
   
  AILET or All Indian Law Entrance Test (AILET) is a paper-pen based OMR entrance test directed by the National Law Universi ...
 • AIMA RMAT
  AIMA RMAT- All India Management Association Research Aptitude Test is a paper-pen based postdoctoral entrance test for admission to Ph.D in Business Adminis ...
 • AIPG Dental Entrance
  Searching for information on AIPGDEE/AIPG Dental Entrance Exam? If "yes"then your search rightly ends here. 
   
  AIPGDEE/AIPG ...
 • AIPMT
  Find all the requisite details regarding AIPMT 2017 Exam like its important dates, eligibility conditions, syllabus, admit card etc. here. The AIPMT 2017 Exam will be supposed to be organized on the first Su ...
 • AIPVT
  The Veterinary Council of India conducts All India Pre-Veterinary Test - AIPVT for admission to B.V.Sc. & A.H Course for filling up 15% of All India Quota seats in the Veterinary Colleges in India (excep ...
 • Allahabad MBA (MONIRBA) Admission Test
  University of Allahabad conducts MBA (MONIRBA) Admission Test for admission to its MBA Course. NO. OF SEATS:- 46 seats or as decided by the University Admission Committee.

  RESERVATION:- ...
 • Allahabad University LAT
  University of Allahabad conducts Law Admission Test (LAT) for admission to LL.B three years course.

  Allahabad University LAT 2017 Eligibility:-

  Only such ca ...
 • Allahabad University LFAT
  Allahabad University conducts Law Five Year Admission Test - LFAT for admission to its 5 year integrated BA LLB (Hons.) course.

  Allahabad University LFAT 2017 Eligibility:-< ...
 • Allahabad University PGAT
  Allahabad University conducts Post Graduate Admission Test (PGAT) for admission to following post graduate courses.

  M.A., M.Sc., M.Com.
  M.A./M.Sc. Anthropology
  M.Mus
  ...
 • Allahabad University UGAT
  University of Allahabad conducts Under Graduate Admission Test (UGAT) for admission to following courses.

  B.A.   
  B.Com.   
  B.Sc. (Maths)
 • AMCAT
  AMCAT (Aspiring Minds' Computer Adaptive Assessment) is India's Largest Employability Assessment and is recognized by over 50 companies. AMCAT gives candidates detailed feedback on their employabilit ...
 • AMIE
  The Associate Member of the Institution of Engineers (AMIE) is a professional certification given by Institution of Engineers (India). The qualification can be earned by pas ...
 • Amity JEE
  Amity University conducts Amity Joint Entrance Examination (Amity JEE) for admission to B.Tech programmes.
   
 • AMMI MBA MMS CET
   
  Are you searching for information on AMMI MBA MMS CET exam 2015 ? if so, your search rightly ends here. The Association of ...
 • Amrita Entrance
  Amrita Vishwa Vidyapeetham directs Amrita Engineering Entrance Examination every year on an all India basis for admission to the 4 year B.Tech. Degree programmes offered in th ...
 • Amrita Medical Entrance
  Amrita Institute of Medical Sciences, a consitituent unit of Amrita Vishwa Vidyapeetham directs All-India Amrita Medical Entrance Exam for admission to MBBS and BDS co ...
 • AMU MBBS
  AMU MBBS 2017 is a medical entrance exam that is conducted every year by the Aligarh Muslim University (AMU) so as to enroll the students in the undergraduate medical courses like MBBS and BDS. This is the m ...
 • AMUEEE
  Aligarh Muslim University conducts Engineering Entrance Exam (AMUEEE) for admission to its B. Tech courses.

  B. Tech Branches: - Chemical Engg/ Civil Engg/ Computer Engg/ Ele ...
 • Andhra Pradesh LPCET
  Andhra Pradesh LPCET-  Andhra Pradesh State Language Pandit Common Entrance Te ...
 • Anna University DEET
  Think of an entrance exam for distance mba and mca and the first reference that comes to mind is that of Anna University DEET. The Agricultural Scientists Recruitment Board (ASRB) under Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi directs the ASRB ARS exam. This competitive Agricultural ...
 • ASRB NET
  ASRB NET Exam is specific qualifying examination for lecturers and assistant professors in state agricultural universities (SAU's) and other agricultural universities (AU) ...
 • Assam CEE Medical
  The Assam CEE Medical 2017 will be held expectedly in the month of May 2017 so as to enroll the students in the medical courses in the colleges of Assam. This examination will be organized by the Dilbrugarh ...
 • Assam JMEE
  Directorate of Technical Education Assam conducts Joint MCA Entrance Examination (JMEE) for admission in MCA Course for the session at Assam Engineering College, Guwahati and Jorhat Engineering College, Jorh ...
 • Assam PAT
  Directorate of Technical Education, Assam conducts Polytechnic Admission Test (PAT) for admission into Diploma Courses' offered by State Council for Technical Education, Assam.

  A ...
 • Assam SLET
  In order to mantain a uniform standard of graduate and post graduate teaching in the state of Assam, the (State Level Elibility Test) SLET Commission conducts Assam SLET exam. This exam is accepted by univer ...
 • Assam TET
  Rashtriya Madhyamik Siksha Abhijan (RMSA), Assam conducts Special Teachers Eligibility Test (TET) Examination for Hindi and Sanskrit Subjects in Secondary Education, Assam.

  Number of ...
 • Asso CET
  Association of Managements of Unaided Private Medical and Dental Colleges, Maharashtra (AMUPMDC) conducts a Common Entrance Test (Asso CET) for admissions to Health Science Courses in Private Unaided Medical ...
 • ATMA
  Association of Indian Management School conducts entrance exam for PGDM/ MBA/ MCA/ PGCM courses, named AIMS Test for Management Admission (ATMA) which helps in securing admissions in top Management Colleges ...
 • AU AIMEE
  The AU AIMEE 2017 is the national level entrance examination which is conducted for the students who wish to get enrolled in this most prominent university. Annamalai University is the exam organizing body. ...
 • AUAT
  Aliah University, Kolkata conducts Aliah University Admission Test (AUAT) for admission to its various courses.

  AUAT 2017 Eligibility:-

  Code A 01 -

  ...
 • AUCET
  Andhra University, Visakhapatnam conducts Andhra University Common Entrance Test (AUCET) for admission into various Science, Arts, Engineering and Law Courses offered in Campus Colleges of Andhra University ...
 • AUEET
  Andhra University Visakhapatnam directs Andhra University Engineering Entrance Test (AUEET) for admission to AICTE approved five year integrated dual degree programmes and t ...
 • Bank PO
  The advent of liberalization has re-energized the banking sector in India. With mushrooming of private sectors, the government banks have also registered tremendous growth. The growth in banking sector has d ...
 • BARTI UPSC RC CET
  Barti (Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute) conducts BARTI UPSC RC CET for admission into residential coaching classes for scheduled caste (SC) candidates at Pune and Nagpur for UPSC (Civil Se ...
 • BCECE
  Given the large student base in the state of Bihar and few selected seats for professional courses an entrance exam is considered as the most fair means of admission to vari ...
 • BCECE PGMAT
  BCECE PGMAT is a paper-pen based postgraduate medical admission (PGMAT) directed by Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board (BCECE) for admission to first year ...
 • BEEE
  It is expected that the exam of BEEE 2017 will be held in the month of May 2017 by the official exam authority i.e. Bharath University. The aspirants who would like to get enrolled in this university ca ...
 • Bharath University Entrance
  Bharath University Chennai conducts Bharath Engineering Entrance Examination (BEEE) for admission to its B.Tech courses.

  BEEE 2017 Eligibility:-

     ...
 • BHU BSc Nursing Entrance Test
  Banaras Hindu University (BHU) Varanasi conducts BSc Nursing Entrance Test for admission to its four years B.Sc. nursing course.

  BHU BSc Nursing Entrance Test 2017 Eligibility:-
 • BHU MCA
   
  Banaras Hindu University (BHU) directs BHU MCA PET entrance exam for admission to its three-year full time Master of computer Applications (MCA) course ...
 • BHU PET
  BHU PET: Banaras Hindu University Postgraduate Entrance Test is a paper-pen mode entrance test directed by Banaras Hindu University for admission to various postgraduate cou ...
 • BHU PMT
  BHU is the Banaras Hindu University which is offering admissions in the undergraduate medical courses on the basis of the AIPMT examination. Though there is no separate examination but it is mandatory for th ...
 • BHU RET
   
  BHU RET: Banaras Hindu University Research Entrance Test (RET) is a paper-pen based research entrance test directed for PhD Admission in BHU. 
 • BHU SET
   
  BHU SET is a  OMR paper-pen mode school entrance test (SET) directed by the Banaras Hindu University for admission of boys and girls in classes IX ...
 • BHU UET
  Banaras Hindu University, Varanasi facilities an undergraduate Entrance Test (UET) for admissio ...
 • Bihar Police Constable Exam
  The Bihar Police Constable Exam 2016 is the state level examination which is conducted in order to recruit the constables. The exam is conducted in the offline mode by the exam official authority i.e. CSBS, ...
 • Bihar TET
  Bihar Teacher Eligibility Test (BETET) is conducted by the government of Bihar to pursue teacher’s job in schools run by the government and private managements by all the B.Ed qualified candidates. App ...
 • BIT Mesra Hotel Management Entrance
  BIT Mesra conducts entrance test for admission to its 4-year (8-semester) full-time BHMCT (Bachelor of Hotel Management & Catering  Technology) programme.

  BIT Mesra Hotel Ma ...
 • BIT Mesra MCA Entrance
   
  BIT Mesra MCA Entrance Test is a paper-pen based MCA entrance exam directed by Birla Institute of Technology (BIT) for adm ...
 • BITSAT
  BITSAT is a Computer based online test for Admission to Integrated First Degree Programmes of BITS Pilani Campuses in Pilani, Goa and Hyderabad. Integrated First Degree Programmes to which admissions wil ...
 • BLAT Exam
  Banaras Hindu University conducts BLAT [B.A. LL.B. (Hons) Admission Test] for admission to five year integrated B.A. LL.B (Honours) programme ...
 • BLDEU UGET
  BLDE University Bijapur conducts all India Undergraduate Medical Entrance Test (BLDEU UGET) for admission to MBBS course at Shri B M Patil Medical College, Hospital & Research Centre, Bijapur.
 • BSAUEEE
  BS Abdur Rahman University Engineering Entrance Exam (BSAUEEE) is directed by B.S. Abdur Rahman University on an all-India basis for admission to its B.Tech programs. BSAUEE ...
 • BSNL Junior Accounts Officers
  BSNL Junior Accounts Officers is a paper-pen based, all- India open competitive examination directed by Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) for recruitment of Junior Account ...
 • BVP BCAT
  Bharati Vidyapeeth Deemed University conducts MCA Entrance Test (BCAT) for admission to Master of Computer Application (MCA) and Lateral Entry to 2nd year MCA at

  Institute of Management and ...
 • BVP BMAT
  Bharati Vidyapeeth Deemed University conducts MBA Entrance Test (BMAT) for admission to MBA (Dual Specialization), MBA (HR) programs at

  Institute of Management and Entrepreneurship Developme ...
 • BVP CET
  BVP CET 2017 is the entrance examination which is expected to be held in the month of May 2017. This examination will be conducted by the Bharti Vidyapeeth University, Pune with the objective to enroll ...
 • CA CPT
  The advent of liberalization in India, without doubt has given a chance to many private financial firms to boost their economies. With lots of trade and investments policies ...
 • CAT
  Earning an MBA degree that too from IIMs or any other reputed management institutes in India is considered as a golden pass to the international business world. Looking at this scenario, the Government of In ...
 • CAT 2017
  The Exam of CAT 2017 will be conducted in tentatively in the month of November 2016 for the candidates who wish to pursue in the management courses. This is the best management entrance examination of India ...
 • CBSE
 • CBSE NET
  Are you searching for information on CBSE NET Exam? If "yes" then your search rightly ends here. 
   
 • CBSE Proficiency Test
  CBSE Proficiency test is an paper-pen based optional examination conducted by the Central Board of Secondary Education, New Delhi to assess the individual abilities and skil ...
 • CBSE PSA
  Your search for information on CBSE PSA Exam rightly ends here. 
  Central Board of Secondary Education (CBSE) directs Problem Solving A ...
 • CDS
   
  Combined Defense Services (CDS) examination is conducted by the Union Public Service Commission (UPSC) for recruitment to ...
 • CEE Assam
  Dibrugarh University conducts Combined Entrance Examination (Assam CEE) for admission to First Year MBBS / BDS / BAMS / BE/ B.Tech courses in the colleges of the state of As ...
 • CEED
  Indian   Institute  of  Technology  Bombay  (IIT Bombay) conducts Common Entrance Examination for Design (CEED) for admission  to  Master  of  Design&nb ...
 • CETK
  The Southern States of India have always been the most preferred destinations as far as higher education is concerned. And, when it comes to opting for a career in Science, the states jointly have a greater ...
 • CETPGMC
  Pondicherry Institute Of Medical Sciences, Puducherry, Sri Manakula Vinayagar Medical College & Hospital and Sri Venkateshwearaa Medical College Hospital & Research Centre, Puducherry are conducting ...
 • CG PET
  The Directorate of Technical Education, Chhattisgarh conducts Chhattisgarh Pre Engineering Test (CG PET) for admission to various government and private engineering colleges of Chhattisgarh.

  ...
 • CG PMT
  The Exam of CG PMT 2017 is the medical entrance examination which is supposed to be organized in the second week of June 2017. The prime objective of this examination is to enroll the students in the medical ...
 • CGTET
  Chhattisgarh TET or CGTET as it is popularly known, is a Chhattisgarh teacher eligibility test conducted by the state government for aspirants wishing to become teache ...
 • Chettinad University MBBS Entrance
   
  Chettinad University MBBS Entrance is an all-India paper-pen based medical entrance directed for MBBS admission in Chettinad Medical College. Medical a ...
 • Chettinad University PG Entrance
   
  Chettinad University PG Entrance is an all-India paper-pen based post-graduate medical entrance test directed by  Chettinad Academy of Research an ...
 • Christ University Law Entrance Test
   
  Christ University Law Entrance Test is an all India entrance exam directed by the School of Law, Christ University for admission to BA. LLB (Honours) a ...
 • CLAT
  Common Law Admission Test (CLAT) is an entrance test for admissions to their Under-Graduate and Post-Graduate degree programmes. 
   
  Participating National Law ...
 • CMAT
  Given below are the details on cmat 2016 exam like dates, eligibitiy and aplication form notififcation. Today, a bachelor degree is not sufficient. Possessing a specialized degree in post graduation is must ...
 • CMAT 2017
  The CMAT 2017 exam will be conducted by the exam officials i.e. AICTE for the candidates who wish to pursue in the management courses. This is one of the best tests for MBA in India. Almost every management ...
 • CMC Ludiana UG AT
  Christian Medical College Ludhiana conducts undergraduate admission test (UG AT) for admission to MBBS, BDS, B.Sc. Nursing and BPT courses.

  CMC Ludiana UG AT 2017 Eligibility:-
 • CMC Vellore MBBS Entrance
  CMC Vellore MBBS Admission test is a computer based test (CBT) national level entrance exam directed by CMC Vellore for admission to its MBBS course.
   
 • COMEDK Medical
  COMEDK Medical 2017 is the entrance exam conducted by the Consortium of Medical, Engineering and Dental Colleges of Karnataka. There are total 12 Medical and 19 Dental Colleges in the state of the Karnataka ...
 • COMEDK PGET
  Consortium of Medical, Engineering and Dental Colleges of Karnataka Post Graduate Entrance Test (COMEDK PGET) is conducted across the state of Karnataka for Indian national ca ...
 • COMEDK UGET
  COMEDK UGET 2017 is a consortium of Medical, Engineering and Dental Colleges of Karnataka Under Graduate Entrance Test conducted across the state of Karnataka for engineerin ...
 • CPMEE
  Association of Combined Entrance Examination (ACEE) conducts Common Pre-Medical Entrance Examination (CPMEE) for the admissions to MBBS, BDS, BAMS and BHMS courses offered at various unaided private medical ...
 • CS
  The Institute of Company Secretaries of India is an organization that has stood out for right regulation and continuous development in the profession of company secretaries in ...
 • CSIR CASE
  Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) is an independent department of Science and Industry of the Ministry of Science and Technology of the Government of India. Regarded as the best scientific ...
 • CTET
  Your search for CTET exam information rightly ends here. CTET: Central Teacher Eligibility Test is directed by the Central Board of Secondary Education (CBSE) for teaching a ...
 • CUCET
  Central Universities Common Entrance Test (CUCET) is an all-India test is being organized by eight Central Universities together, for admission to about 250 Integrated / undergraduate, Post-graduate and Rese ...
 • CUSAT CAT
  The CUSAT CAT 2017 is the common admission test which is expected to be held in the month of May 2017 for the students so as to offer the admissions in the undergraduate technical courses. Cochin Univer ...
 • CUSBET
  Central University of South Bihar conducts entrance test (CUSBET) for admission to its various undergraduate and postgraduate courses.

  Delhi University MCA Entrance Test is directed by the University of Delhi for admission to Master of Computer Applications (MCA) course. Admission to M ...
 • DNB CET
  Diploma of National Board Centralized Entrance Test (DNB-CET) is conducted by National Board of Education (NBE), New Delhi is the eligibility-cum-ranking examination for entry to various Post Graduate course ...
 • Dr DY Patil University AIET
  D Y Patil University Navi Mumbai conducts All India Entrance Test (AIET) for admission to MBBS and BDS courses. Dr DY Patil University AIET 2017 Eligibility:- Candidates must be Indi ...
 • Dr DY Patil University Pune AIPGDET
   
  AIPGDET- All India Post Graduate Dental Entrance Test is a national level, paper-based entrance test directed by DY Patil Vidyapeeth Pune (Deemed Uni ...
 • Dr DY Patil University Pune AIPGMET
  AIPGMET- All India Post Graduate Medical Entrance Test is a paper-pen based, national entrance examination directed by DY Patil Vidyapeeth Pune (Deemed University) for admission to medical programmes at ...
 • DRDO Entry Test
  You might be aware of DRDO SET exam but do you know about DRDO entrance test? Confused! Defence Research Developement Organization conducts Scientist Entry Test (SET) for recruitment of personnel to Group B ...
 • DRDO SET
  Defense Research & Development Organization (DRDO) works under Department of Defense Research and Development of Ministry of Defense. DRDO every year conducts a Scientist Entry Test (SET) on all India ba ...
 • DU MBBS
  DU MBBS 2017 is the Entrance Exam conducted by the Delhi University, Faculty of the Medical Science for the admission of the Candidates in undergraduate Medical courses. The Faculty of the Medical Science ha ...
 • DUSET
   
  DUSET or Delhi University Super-Speciality Entrance Test (SET) is a paper-pen based entrance test directed by the University of Delhi for admission to ...
 • DUVASU Mathura PVT
  U.P Pandit Deen Dayal Upadhyaya Pashu Chikitsa Vigyan Vishwavidyalaya Evam Go-Anusandhan Sansthan, Mathura conducts Pre Veterinary Test (PVT) for admission to its B.V.Sc. & A.H program.

  ...
 • EdCET
  Sri Venkateswara University, Tirupati conducts AP Education Common Entrance Test (APEd.CET) on behalf of the Andhra Pradesh State Council of Higher Education for admission in to B.Ed (Two years) Regular Cour ...
 • ELitmus pH Test
  E Litmus is a national level assessment for all those out there looking out for entry level engineering jobs. E-litmus is India's largest fresher evaluation and recruitment body and the proud owner of IP ...
 • ESIC STENO, UDC & MTS
  ESIC STENO, UDC & MTS Exam 2016 Eligibility:- AGE LIMIT AS ON CLOSING DATE:-

  For Stenographer: Between 18 to 27 years of age as on ...
 • EVETS
  West Bengal Joint Entrance Examinations Board conducts Joint  Entrance  Examination (EVETS) for  admission  to Bachelor  of Veterinary and  Animal Husbandry  (B.V.Sc. & ...
 • FCI
  The Food Corporation of India (FCI) invites application for the Post of Junior Engineer (JE) (Civil Engineering / Electrical Engineering / Mechanical Engineering), Assistant Grade- II (Hindi), Typist (Hindi) ...
 • FCI Management Trainee
  The Food Corporation of India (FCI) invites  application for  the  Post of Management  Trainee (General/   Depot/   Movement/  Accounts/ Technical/ Civil Engineer ...
 • FDDI AIST
  The Footwear Design & Development Institute (FDDI) conducts All India Selection test (AIST) for admission to its PG and UG Programmes.

  FDDI Compuses:- Noida, Kolkata, Chennai, Rohtak, Jo ...
 • FMGE
  FMGE 2017 is the Foreign Medical Graduate Examination conducted for the candidates who are the Citizen of the India and having the Medical Degree from the Foreign College or the University. The examination w ...
 • GATE
  Given below are details on Gate 2016 like its exam dates, application form and process. Every year Indian Institute of Science (IISc) conducts Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) for admission to po ...
 • GATE 2017
  The Graduate Aptitude Test in Engineering - GATE is an all India examination for enrolling the candidates in the M.Tech and M.E. courses in IITs, NIITs, GFTIs and another private top ranking institutes. The ...
 • GEEE
  Galgotias University conducts Engineering Entrance Examination (GEEE) for admission to its B. Tech Courses.

  Courses Offered:-

      B. Tech in ...
 • GITAM GAT
  The GITAM GAT 2017 is the Gandhi Institute of Technology and Management Admission Test which is conducted probably in the month of April – May 2017 so as to enroll the students in the engineering ...
 • Gitam GAT PGP
  Gitam University Visakhapatnam directs GAT (PGP) Online Admission Test for admission to the following M.Pharmacy programs offered at Visakhapatnam Campus. GPAT qualified candidates are exempted from appearin ...
 • GITAM GAT PGT
  GITAM University conducts GAT (PGT) 2017 (Online Admission Test) is conducted for admission to the following M.Tech. programs offered at Visakhapatnam and Hyderabad Campuses.

  Courses ...
 • GMAT
  Almost every degree in the world is pursued with an aim of achieving good job and great growth aspect. In the same way, the degree of MBA too is obtained; the only difference is that the degree opens up almo ...
 • GMET
  GMET 2017 is the GITAM Medical Entrance Test conducted by the Gandhi Institute of Technology and Management for the admission of the candidates. The Institution conducts this exam every year and the exam is ...
 • Goa CET (GCET)
  Directorate of Technical Education, Goa conducts Goa Common Entrance Test (GCET) for admission to B.E., B.Pharm, BHMS, BAMS, Allied Health Sciences, & B.Sc. in Nursing courses in the State ...
 • GPAT
  Graduate Pharmacy Aptitude Test (GPAT) conducted by All India Council for Technical Education is an all India examination. AICTE decided to organize and conduct Graduate Pharm ...
 • GRE
  Planning to go to graduate or business school abroad? Are you exploring all possible options? If your answer to both questions is yes, than the GRE exam is an important step ...
 • Gujarat SET
  The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara conducts the Gujarat State Eligibility Test (GSET) for Lectureship / Assistant Professor. Currently GSET is conducting test in Twenty Three (23) sub ...
 • GUJCET
  Have you been searching for information on GUJCET exam, managing to find nothing? Do not worry this page will provide you with all the information you may want to know about GUJCET 2017.
  ...
 • GUJCET Medical
  GUJCET Medical 2017 is the Gujarat Common Entrance Test for the admission in the Medical courses. The exam is conducted by the Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, Education Department, Go ...
 • Haryana DET
  Haryana State Technical Education Society conducts Diploma Entrance Test (DET) for admission to all Diploma Courses, Diploma (Engineering) Lateral Entry Courses and Diploma (Pharmacy) Course.

  ...
 • Haryana MCA Entrance
  Haryana State Technical Education Society conducts online entrance test for admission to 3 Year MCA Programme.

  Haryana MCA Entrance 2017 Eligibility:-

  Pass ...
 • Haryana PMT
  The Haryana PMT 2016 Exam is conducted by the Maharishi Dayanand Univeristy, Rohtak. This will be a state level examination which is conducted for the candidates who wish to pursue undergraduate courses in M ...
 • Himachal Pradesh SET
  The Himachal Pradesh Public Service Commission conducts State Eligibility Test (SET) for determining the Eligibility for recruitment to the post(s) of Assistant Professor (s) in universities and colleges loc ...
 • HP PAT
  The Himachal Pradesh Takniki Shiksha Board conducts Polytechnic Admission Test (PAT) for admission to Diploma Courses in the H. P State Polytechnic (Govt & Private).

  HP PAT 2017 ...
 • HPCET
  Himachal Pradesh Technical University conducts Common Entrance Test (HPCET) for admission to B.Tech./B.Pharmacy/ B.Pharmacy (Ayurveda),M.Tech, M.Pharmacy, MCA and MBA being offered by HimTU and colleges affi ...
 • HPU MAT
  The Exam of HPU MAT 2017 is the entrance examination for the management courses in the state of Himachal Pradesh. The exam will be conducted every year so as to enroll the students in the offered course ...
 • HSC Exam
  For every teenager, HSC (Higher Secondary Certificate) exam of Class 12th board is an important examination in his/her life, perhaps, the most important. It's the exam that is more significant for parent ...
 • HSEE
  Indian Institute of Technology (IIT Madras) conducts Humanities and Social Sciences Entrance Examination (HSEE) for admission to its five-year Integrated M.A. programme.

  HSEE 2017 El ...
 • HTET
  Board of School Education Haryana conducts Haryana Teacher Eligibility Test “HTET” for recruitment of teachers at Elementary, Secondary and Senior Secondary levels.
  As far as government service is concerned, the IAS (Indian Administrative Services) which is marked as a category 'A' government servi ...
 • IB ACIO Exam
  IB ACIO Exam:- IB Assistant Central Intelligence Officer (ACIO) Grade-II/Executive Recruitment Exam is a paper-pen based entrance test directed by the Intel ...
 • IB Personal Assistant
  Number of vacancies - 69

  UR - 38
  OBC - 10
  SC - 13
  ST - 08

  Essential qualifications:- 10+2 pass or equivalent with p ...
 • IBPS
  "To put things in perspective" IBPS exam 2016 conducted for the posts of Probationary Officer and Clerk is a window for aspirants wanting to enter into a career in ...
 • IBPS Clerk
  IBPS Clerk Exam 2016 is not just any average competitive exam but an important eligibility criteria for applicants wishing to apply for the post ...
 • IBPS PO Management Trainee
  Are you searching for IBPS PO Management Trainee exam? If so then your search rightly ends here. After the posts of cle ...
 • IBPS RRB
  Searching for the latest IBPS RRB exam? if so, your search ends here. This page is regularly updated with the latest IBPS RRB Exams as and when they are notified. 
 • IBPS Specialist Officer
  Simply said, specialist officers perform specialised role in various banking departments. The growth of the banking sector in India has lead to a number of things, employment, ...
 • IBSAT
  IBSAT is a management aptitude test that is held nationwide by ICFAI (Ins ...
 • ICAR AIEEA UG
  ICAR AIEEA UG 2017 is the All India Entrance Examination for Admission that is conducted by the Indian Council of Agriculture and Research. This examination is conducted for the admission of the candidates i ...
 • ICET
  Andhra University, Visakhapatnam conducts Andhra Pradesh State Integrated Common Entrance Test (APICET) on behalf of the Andhra Pradesh State Council of Higher Education for admission into M.B.A. and M.C.A. ...
 • ICFAI ATIT
  Institute of Chartered Financial Analysts of India Admission Test for IcfaiTech (short form) ICFAI ATIT is an All India admission test directed by the ICFAI Foundation for H ...
 • ICSE
 • ICWA
  Institute of Cost and Works Accountants is one of the leading financal schools in India. Since its inception in 1959, the institute has contributed a lot by producing a bunch ...
 • IDBI Bank Executive
  IDBI Bank invites applications from the eligible and suitable applicants for the post of Executive on contracf basis at its different branches and offices.
  Total No of Vacancies:- 5 ...
 • IELTS
  Conducted jointly by University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL), British Council and IDP Education Australia, IELTS or International English Language Testing System is a mandatory test that f ...
 • IEO
  International English Olympiad (IEO) is a one-of-a-kind examination, and first in the history of English language testing in India. IEO is a joint venture of the Science Olympiad Foundation and The English a ...
 • IES
  IES- Indian Engineering Service Exam is a paper-pen based, four-part government service examination directed by the Union Public Service Commission for recruitment of engineers in the Engineering Servic ...
 • IFS
  Indian Forest Service (IFS) Exam is conducted by Union Public Service Commission (UPSC) once in a year. Being a challenging entrance exam, aspiring candidates need to put in a lot of hard work and planning i ...
 • IGNOU BEd Entrance Test
  B.Ed admission in IGNOU is done regional-center wise based on the basis of score obtained in the IGNOU BEd Entrance Test, which is an all India admission test. Candidates wi ...
 • IGNOU OPENMAT
  IGNOU conducts OPENMAT entrance test for admission to its manag ...
 • IGNOU OPENNET
  IGNOU conducts OPENNET exam for admission to its Post Basic B.Sc. Nursing programme.

  Eligibility for IGNOU OPENNET 2017:-

  EDUCATIONAL QUALIFICATION:-

  ...
 • IIFT
 • IIIT Hyderabad PGEE
  The International Institute of Information Technology, Hyderabad (IIIT Hyderabad) conducts Postgraduate Entrance Examination (PGEE) for admission to Postgraduate programmes.

  III ...
 • IIMC Entrance
  Indian Institute of Mass Communication, New Delhi conducts Entrance Exam for admission to its PG Diploma Courses.

  IIMC PG Diploma Courses:-
   
  Post-grad ...
 • IISER Entrance Test
  To foster quality scientific education, research and training the Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India has set up five Indian Institutes of Sci ...
 • IIT JAM
  Indian Institutes of Technology, Delhi conducts the Joint Admission Test for M.Sc. (JAM 2017) for admission to Integrated Ph.D. Degree Programmes at IISc Bangalore and M.Sc. (Two Years), Joint M.Sc.-Ph.D., M ...
 • IIT JEE Advanced
  IIT Madras conducts JEE (Advanced) 2017 for admission into undergraduate courses leading to a Bachelor’s, Integrated Master’s or Bachelor-Master Dual Degree in Engineering, Sciences, Archite ...
 • IMO
  International Mathematics Olympiad (IMO) is a means to identify and encourage the mathematical creativity of children in schools across India and abroad.

  Students of classes 1 to 12 are elig ...
 • IMU CET
   
  Searching for information on IMU CET? If 'yes', then your search rightly ends here. Indian Maritime University (IM ...
 • IMU DNS CET
  Indian Maritime University Chennai conducts Computer based Common Entrance Test (CET) for admission to Diploma in Nautical Science (DNS) Programme of Affiliated Institutes.

  IMU DNS C ...
 • India Post Postal Assistants and Sorting Assistants Exam
   
  India Post or Department of Posts is our country's  government operated postal system. An important part of the Ministry of ...
 • India Post Postman and Mailguard
  Searching for information on India Post Postman and Mailguard exam? if "yes" then your search starts and ends here. 
  ...
 • Indian Air Force Group X Exam
  Indian Air Force Group X Exam is conducted for technical and non technical airmen vacancies in the force. The Central Airmen Selection Board (CASB) is tasked with the responsibility of selection and enrollme ...
 • Indian Air Force Group Y Exam
  Indian Air Force Group Y Exam is conducted for technical trade vacancies of Communication and Automobile assistant and non technical trade vacancies. Candidates selected on the basis of merit through this wr ...
 • Indian Army Soldier
   
  Indian Army Soldier exam is a paper-pen based def ...
 • Indian Coast Guard Assistant Commandant
  Indian Coast Guards Assistant Commandant Exam is paper-pen mode, Officer Entry examination directed for Indian Coast Guard Assistant Commandant Recruitment. Conducted for Preliminary selection, Stage- I of A ...
 • Indian Coast Guard Navik
  Indian Coast Guard Navik or Indian Coast Guard Sailor Exam is a paper-pen based defence test conducted by the Indian Coast Guards for Indian Coast Guard Sailor Recruitment. This exam consists of written ...
 • Indian Coast Guard Yantrik
  Indian Coast Guard offers excellent opportunity for diploma holders in Mechanical Electrical, Electronic and Aeronautical branches of engineering . The Yantriks are backbone of Coast Guard and responsible fo ...
 • Indian Navy Sailor
   
  Indian Navy Sailor Exam is a series of  paper-pen based  defence entrance examinations directed by the Indian Navy for recruitment to the posts of Navik 
   ...
  • Indian Railways Assistant Loco Pilot & Technician Exam
    
   Assistant Loco Pilot and Technician are two important vacancies in the Indian Railways. However unlike other exams that ar ...
  • IPS
   Since past few years, employment in India is at its best; never mind the insecurity that dangles over the Indian economy. Though the mushrooming ...
  • IPU CET
   IPU CET 2017 is the Common Entrance Test conducted by the Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi for the Admission of the candidates. This University level examination will provide the opportunity ...
  • IPU CET MBBS
   The IPU CET MBBS 2017 exam will be held in the month of April- May 2017. The exam shall be held in two stages out of which the first is expected to be carried out in April 2017 and the second one in the mont ...
  • IRMA Entrance
   IRMA 2017 is the entrance exam conducted by the Institute of Rural Management for the admission of the candidates in various Rural Management courses. This is the National Level examination conducted every y ...
  • ISC
  • ISTQB
   ISTQB is a software based testing examination conducted by the Indian Testing Board (ITB). Affiliated to the International Software Testing Qualifications Board it offers in ...
  • IUET
   IUET 2017 is the University level examination conducted by Integral University for the admission of the candidates in various Under Graduate courses provided by the University. This exam is conducted every y ...
  • J & K BEd Entrance Test
   Jammu and Kashmir Board of Professional Entrance Examinations (BOPEE) conducts B.Ed. Entrance Test for Admission to B. Ed. Programme in Government College of Education Srinagar/ Jammu.

  • J&K Diploma Polytechnic Diploma Test
    
   J&K Diploma Polytechnic Diploma Test is a paper-pen based entrance test directed by the J&K Board of Professional Entrance Examinations (BoPEE) ...
  • JAIIB
   JAIIB Exam (Junior Associate of the Indian Institute of Bankers) is conducted by the Indian Institute of Banking & Finance (IIBF). It is open only to ordinary members of t ...
  • Jain Entrance Test (JET)
   Jain University conducts Jain Entrance Test (JET), a Scholarship entrance exam for the admission of the qualified candidates into UG engineering courses. 
    
  • Jamia Millia Islamia
   Jamia Millia Islamia 2016 is the entrance exam conducted by the Jamia Millia Islamia University, Delhi for the admission of the candidates in various UG, PG and PHD courses provided by the University and its ...
  • Jammu & Kashmir Police Constable
   The Jammu & Kashmir Police Constable 2016 is the recruitment examination conducted by the Jammu & Kashmir Police in order to recruit the deserving candidates as constables in the J&K police. This ...
  • JCCE
   The Jharkhand Constable Competitive Examination 2016 is scheduled to be conducted on 30 January 2016 and 31 January 2016 by the JSSC i.e. the exam official. This recruitment exam will be conducted in order t ...
  • JCECE
   Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination (JCECE) is a paper-pen based common entrance test. JCECE is directed by the Jharkhand Combined Entrance Competitive Exami ...
  • JEE MAIN
   Central Board of Secondary Education conducts th Joint Entrance Examination - JEE Main for admission to Undergraduate Engineering Programmes in NITs, IIITs and other Centrally Funded Technical Instituti ...
  • JEE Main 2017
   JEE Main 2017 exam will be organized in the month of April 2017 in online and offline mode. It will be the national level exam for admission in various Centrally Funded Technical Institutions (CFTIs), Nation ...
  • JEEDEC
   West Bengal Joint Entrance Examinations Board conducts Joint Entrance Examination (JEEDEC) for 5-year B. E (Evening) Degree course in Civil, Electrical & Mechanical Engineering course of Jadavpur Univers ...
  • JENPARH
   West  Bengal  Joint  Entrance  Examinations  Board  (WBJEEB) conducts Joint Entrance Examination (JENPARH) for  admission to i) B.H.M.S.(Bachelor of  Homoeopathic Medi ...
  • JEST
   Joint Entrance Screening Test (JEST) is a national level common qualifying assesment for admission to Ph.D / Integrated Ph.D Programme in Physics or Theoretical Computer Science or Neuroscience in the follow ...
  • Jharkhand TET
   Jharkhand TET is also known Jharkhand Teacher Eligibility Test (JAC TET) which is eligibility cum common written examination for all those candidates who seeking to get job as a teacher in various primary sc ...
  • JIPMER MBBS Entrance
   This is the entrance examination which is conducted by the exam conducting body i.e. JIPMER. This examination will be conducted at the national level for the candidates of each and every state. The deta ...
  • JKCET
   Given below are the details on JKCET 2017. Board of Professional Entrance Examinations (BPEE) in Jammu and Kashmir State conducts Jammu and Kashmir Common Entrance Test (JKCET ...
  • JMI EEE
   Do you want to apply for engineering admission at Jamia Islamia? If your answer is yes, then you certainly have to know about JMI EEE. JMI EEE or Jamia Milia Islamia Engineering Entrance Exam, as it is known ...
  • JNU CEEB
   Jawaharlal Nehru University holds Combined Biotechnology Entrance Examination (CEEB) for admission to M.Tech Biotechnology, M.Sc. Biotechnology, M.Sc. (Agri.) Biotechnology & M.V.Sc Programmes offered by ...
  • JNU Entrance Test
   Jawaharlal Nehru University, one of the finest institutes for teaching and research i ...
  • JNU MCA
   Jawaharlal Nehru University (JNU's)  School of Computer and System Sciences offers programmes of instruction and research leading to degree of MCA, M.Tech.(M.Phil.) ...
  • JNVST
   Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test (JNVST) is conducted for admission to class VI in Jawahar Navodaya Vidyalas located across the country in 27 states and 7 union ter ...
  • Joint CSIR UGC NET
   Your search for information on Joint CSIR UGC NET exam starts and ends here. 
    
   Karnataka TET is an exam conducted by the state government of Karnataka as per the rules and regulation of National Council for Teacher Education (NCTE). KARTET is important ...
  • KCET
   The KCET 2017 is known as the Karnataka Common Entrance Test 2016 which is yearly organised by the KEA i.e. the Karnataka Examination Authority. The KCET 2016 Exam is conducted in the month of May 2017 ...
  • KCET Medical
   KCET Medical 2016 is the Karnataka common entrance examination which is conducted every year to offer the admissions to the deserving students in the medical and dental colleges of Karnataka. This year the e ...
  • KEAM
   Kerala Engineering, Architecture and Medical Exam better known by the acronym KEAM is a common entrance examination for admission to first year bachelor degree courses in various professional colleges in the ...
  • KEAM Medical
   The Commission of Entrance Examination, Kerala is the official authority of the examination. This is state level exam and the seats will be allotted in the colleges of Kerala only. The Exam of KEAM Medical 2 ...
  • KEE
   Karunya University Coimbatore conducts Karunya Entrance Examination (KEE) for admission to its B.Tech Courses.

   B.Tech Courses:-

   Aerospace Engineering
   ...
  • Kerala Five Year LLB Entrance Exam
   Kerala Five Year LL.B Entrance Exam is conducted by the Office of the Commissioner for Entrance Examination for admission to  Integrated Five Year LL.B Course in the fo ...
  • Kerala MCA
    
   Office of the Commissioner for Entrance Examinations (CEE) on behalf of the Government of Kerala conducts Kerala MCA entra ...
  • Kerala PG Dental
   The Commissioner for Entrance Examinations, (CEE) Govt. of Kerala conducts P.G. Dental (MDS) Entrance Examination for admission to Post Graduate courses in Dental Surgery (MDS- Master of Dental Surgery) in e ...
  • Kerala PG Medical
   Commissioner for Entrance Examinations (CEE), Government of Kerala conducts Common Entrance Examination (PG Medical Entrance Examintation) for admission to Post Graduate Medical Degree/Diploma (MD/MS) course ...
  • Kerala TET (KTET)
   Kerala Teachers Eligibility Test (KTET) is conducted by the Government of Kerala. The persons recruited as teachers should possess the essential aptitude and ability to meet t ...
  • Kerala Three Year LLB Entrance Exam
   The Office of the Commissioner for Entrance Examination directs Kerala Three Year LLB Entrance Exam for admission to three-year LL.B courses in government law colleges at Th ...
  • KIIT MCA
   In general, KIITEE is conducted for admission to B.Tech.(4years) / B.Tech & M.Tech Dual Degree (5 years) / B.Tech &MBA Dual Degree (5 ...
  • KIIT PG Dental MDS Entrance
   Your Search for information on KIIT PG Dental MDS Entrance ends here. 
    
   KI ...
  • KIIT PG Medical MD Entrance
    
   KIIT PG Medical MD Entrance is a paper-pen based postgraduate medical exam directed by KIIT University for admission to PG ...
  • KIITEE
   KIITEE i.e. Kalinga Institute of Industrial Technology Engineering Entrance Exam is organized by the KIIT (Kalinga Institute of Industrial Technology) every year to give admissions to the candidates in the u ...
  • KIITEE Medical
   The KIIT stands for Kalinga Institute of Industrial Technology which is the exam authority of the Medical entrance exam. The KIITEE Medical 2017 is a National level entrance test by which the students get ad ...
  • KLEU AIET
   KLE University Belgaum will conduct KLE University All India Entrance Test – 2017 (KLEU-AIET-2017) for admission to various under-graduate courses of MBBS, BDS, BPT, BAMS, B.Sc. Nursing, Post Certifica ...
  • KLEU PGAIET
    
   KLEU PGAIET is a paper-pen based entrance test directed by KLE University for post-graduate medical and dental courses. This entrance test is important ...
  • KLUEEE
   KLUEEE: KL University Engineering Entrance Examination (KLUEEE) its directed f ...
  • KMAT
    
   Searching for KMAT exam? if so, your search rightly ends here. Karnataka Management Admission Test (KMAT) is an common&nbs ...
  • Kolkata Police Constable
   The Kolkata Police Constable 2016 is the state level examination which is conducted by the official authority i.e. Kolkata Police expectedly in the month of March – April 2016. This is the recruitment ...
  • KRLMPCA UGCET
   Karnataka Religious & Linguistic Minority Professional Colleges Association (KRLMPCA) directs KRLMPCA UGCET entrance test for admissi ...
  • KSET
   The University of Mysore conducts Karnataka State Eligibility Test (KSET) for lecturer and assistant professorship. Karnataka State Eligibility Test (K-SET) Center for Lectu ...
  • KVPY
   Your search for KVPY Fellow information rightly ends here. 
    
   The Kishore V ...
  • LAWCET
   Sri Krishnadevaraya University, Anantapur conducts Andhra Pradesh Common Law Entrance Tests (APLAWCET &  APPGLCET) on behalf of Andhra Pradesh State Council of Higher Education, Hyderabad for admiss ...
  • LBS MCA
   LBS MCA 2017 Eligibility:-

   Nativity - The candidate must be an Indian Citizen. Certificate from a Village Officer or a competent authority showing that the candidate is a na ...
  • LBS SET
   With an emphasis on ensuring high standards of teaching in higher secondary courses the state government of Kerala conducts LBS SET exam for candidates wishing to be selected as Higher Secondary School Teach ...
  • LPUNEST
   Lovely Professional University conducts National Eligibility and Scholarship Test (LPUNEST) for admission to its B.Tech Courses.

   LPUNEST 2017 Eligibility:-

   ...
  • LSAT
    
   Searching for information on LSAT exam? If  "yes" then your search rightly ends here. 
    
   LSAT In ...
  • Lucknow University BCA Entrance
   Lucknow University conducts an entrance exam for admission to its BCA course. NUMBER OF SEATS: 60 seats Lucknow University BCA Entrance 2017 Eligibility:- 10+2 L ...
  • Lucknow University MCA Entrance
   Lucknow University conducts an entrance exam for admission to its MCA course.

   NUMBER OF SEATS: 30 seats

   Lucknow University MCA Entrance Eligibility ...
  • MAH HM CET
   Directorate of Technical Education, Maharashtra State conducts common entrance test (MAH-HM-CET) online for admission to first year of four year degree course in Hotel Management & Catering Technology 20 ...
  • MAH LLB 3 YEAR CET
   State common Entrance Test Cell conducts MAH LLB 3 YEAR CET for admission to Three Year Full Time Regular Degree Course in Law VIZ. LL.B 3 YEAR Degree Course in Government, Aided and Unaided Institutes ...
  • MAH LLB 5 YEAR CET
   State common Entrance Test Cell conducts MAH LLB 5 YEAR CET for admission to the First Year of Five Year Integrated Full Time Regular Under-Graduate Degree Course In Law Viz. LL.B 5 YEAR in the Governme ...
  • MAH MPH CET
   Directorate of Technical Education, Maharashtra State conducts common entrance test MAH-MPH-CET online for admission to first year of two year full time Post Graduate Course in Pharmacy (M.Pharm).'
   ...
  • Maharaja Sayajirao University of Baroda PET
   The Maharaja Sayajirao University of Baroda conduts Ph. D Entrance Test (PET) for admission to its Ph.D Programme.

   Maharaja Sayajirao University of Baroda PET 2017 Eligibility:-
  • Maharashtra BEd CET
   Government of Maharashtra State Common Entrance Cell conducts MAH BEd CET 2016 for ADMISSIONS TO FIRST YEAR of Two Year Full Time Regular Course in Bachelor of Education (General) and Bachelor of Educat ...
  • Maharashtra Engineering Services
   Maharashtra Engineering Service exam is a paper-pen based state engineering entrance examination directed by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) for recruitment ...
  • Maharashtra Police Constable Exam
   The Maharashtra Police Constable 2016 Exam is the recruitment examination which is conducted in order to recruit the constables in the Maharashtra Police. This exam is the state level recruitment examination ...
  • Maharashtra TET
   Maharashtra TET: Maharashtra State Teacher Eligibility Test, is paper-pen based OMR entrance assessment directed by the Maharashtra State Council of Examinations, Pune. The ...
  • Manipal OET
    
   Manipal OET- Manipal Online Entrance test is directed by the Manipal University for admission to its academic courses of study. This exam is held at ce ...
  • MAT
   Every year, All India Management Association conducts a management aptitude test through which it judges the capability of the aspirants who are interested to take up management programmes or MBA degree. The ...
  • MBA MMS CET Maharashtra
   MBA/MMS CET exam has been reinstated as the common entrance test for admission to management courses in the state of Maharashtra.Conducted by the Directorate of Technical Education (DTE) this exam would be u ...
  • MCA CET Maharashtra
   Directorate of Technical Education (DTE) Maharashtra will administer an online common admission test for admission to first year and direct second year full time AICTE  approved MCA courses in the state ...
  • MDU Law Entrance Test
   MDU Law Entrance Test is a paper-pen based entrance test conducted by the Department of Law, Maharshi Dayanand University, Rohtak for admission to three-year LLB (Honors) an ...
  • MGM UG CET
   The MGM UG CET stands for MGM Under-Graduate Common Entrance Test. The MGM UG CET 2017 exam will be hosted by the MGMUHS in the month of May 2016. It will be a medical entrance test for the bac ...
  • MH AAC CET
   Directorate of Art, Maharashtra State conducts MH AAC CET for admission to first year of 04 year full time Bachelor of Fine Arts (BFA) in government institutes. This Maharas ...
  • MH SET
   Savitribai Phule Pune University conducts Maharashtra State Eligibility Test (MH-SET) for appointment of Assistant Professor.

   Maharashtra SET (MH-SET) 2017 Eligibility:-
  • MHN CWT
   Directorate of Medical Education & Research, Government of Maharashtra conducts MHN CWT Exam for Recruitments of Staff Nurses.

   MHN CWT 2017 Eligibility:-

   ...
  • MHT CET
   From the Academic year 2017-18 Directorate of Technical Education, Maharashtra State conducts MHT CET 2017 Entrance Examination for Admission to BE Engineering/B.Technology and B.Pharmacy courses.   ...
  • MHT CET Medical
   From the Academic year 2016-17 Directorate of Technical Education, Maharashtra State conducts MHT CET 2017 Entrance Examination for Admission to BE Engineering/B.Technology, B.Pharmacy and Medical courses. ...
  • MHT CET Pharmacy
   From the Academic year 2017-18 Directorate of Technical Education, Maharashtra State conducts ...
  • MICAT
   The Exam of MICAT 2017 is held in December 2017 for conducting admissions various management courses in the MICA. The exam will be conducted by the MICA for the post graduate courses. The Exam of MICAT ...
  • MMMUT Entrance
   Madan Mohan Malaviya University of Technology Gorakhpur (MMMUT) conducts Entrance Exam for admission to BTech/ MCA/ MBA/ MTech & PhD programs.

   MMMUT Entrance 2017 Eligibility:-
  • MMUCET
   Maharishi Markandeshwar University - MMU Ambala  conducts all India Common entrance test MMUCET for admission to its MBBS and BDS courses.

   MMUCET 2017 Eligibility:-
  • MNLUAT
   Maharashtra National Law University Mumbai offers two programmes for Admission 2016. Five-Year integrated B.A., LLB (Hons.) Programme

   One-year LL.M. programme (Legal Pedagogy and R ...
  • MP BEd Entrance Exam
   Madhya Pradesh B.Ed Entrance Exam is common admission assessment conducted by the Madhya Pradesh Professional Examination Board (MP Vyapam). The exam is for candidates desiring to apply for one year B.Ed cou ...
  • MP Constable
   The MP Constable Exam 2016 is the state level recruitment examination which is organized to recruit the deserving candidates as the constable in the MP Police. The examination will be organized in the pen pa ...
  • MP DMAT UG
   Association of Private Dental and Medical Colleges of Madhya Pradesh conducts DMAT Exam for admission to Dental, Medical, BPT,BSc Nursing and other allied paramedical course ...
  • MP PMT
   There is still no clarity yet on which agency will conduct the Madhya Pradesh Pre- medical Test also known as (MPPMT) for the academic year 2014-15. However it is confirmed that Madhya Pradesh Professional e ...
  • MP Pre PG DMAT
   Your websearch for information on MP Pre PG DMAT exam rightly ends here.
    
   MP Pre PG DMAT entrance test is an OMR paper-pen based, nationa ...
  • MP Pre Polytechnic test (PPT)
   Do you wish to seek admission to a polytechnic college in Madhya Pradesh ? if so, this exam is important. MP PPT or Madhya Pradesh Pre Po ...
  • MP Sub Inspector Exam
   The MP Sub Inspector Exam 2016 is the police recruitment examination which will be conducted in order to recruit the candidates for the post of Sub Inspector in the MP Police. It is the state level recruitme ...
  • MP Vyapam Exam
    
   MP Vyapam Exam is a not a single exam but includes various tests conducted by the Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal for admission to various pro ...
  • MP Vyapam Pre MCA
   MP Vyapam conducts Pre-Master of Computer Applications (Pre-MCA) Test for Admission to Master of Computer Applications (MCA) Course in Government, Institution declared autonomous by the State Government, Gov ...
  • MPPSC State Service Exam
   Madhya Pradesh Public Service Commission MPPSC State Service Exam is conducted for recruitment to various posts in government departments and offices of the state of Madhya Pr ...
  • MPSC
   Today, everyone wants to protect their future as life is full of uncertainties. Most people want to get settled in their life by having a steady flow of income and growth at ...
  • MPSC Clerk Typist
    
   MPSC Clerk Typist Exam is a paper-pen based entrance test directed by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) for recruitment of clerk and typ ...
  • MPSC PSI
    
   MPSC PSI- Maharashtra Public Service Commission Police Sub-Inspector exam is a paper-pen based exam direc ...
  • MSBTE
   Maharashtra State Board of Technical Education (MBSTE) is a body synonymous with technical diploma education in the state of Maharashtra. Apart from granting affiliations to ...
  • MU OET Medical
   The MU OET Medical is the entrance examination which is conducted expectedly from 14 April to 18 May 2016 for the candidates who would like to get enrolled in the undergraduate courses. The official exam con ...
  • MUCMET
   Mumbai University Common Management Entrance Test (MUCMET) is directed by the University of Mumbai for admission to five year integrated ...
  • Mumbai University MCA Entrance
    
   The Institute of Distance and Open Learning University of Mumbai directs Mumbai University Entrance test for admission to ...
  • Mumbai University PhD PET
   Mumbai University has always been a second home for PhD aspirants wishing to seek the highest degree of specialization. MU offers PhD in the concerned subjects of research of ...
  • NATA
   National Aptitude Test in Architecture (NATA) is conducted by the Council of Architecture (COA) for admission to first year of 5 year B.Arch Degree course at all recognized ...
  • NBE AIPGMEE
   National Board of Examinations (NBE) conducts All India Post Graduate Medical Entrance Examination (AIPGMEE) for admission to MD/MS and post graduate diploma courses. This exam is conducted for admission to ...
  • NCHMCT JEE
   Hotel Management is considered as one of the blooming professions in the country. The field is known for generating big revenues in the Indian economy as many of the foreign hospitality industries have succe ...
  • NCO
   National Cyber Olympiad (NCO) is now a global search competition that aims at identifying and nurturing cyber talent amongst the youngsters. It is as much about inspiring the younger generation to enhance th ...
  • NDA
   Right from our childhood, we have been taught in our textbooks that soldiers are the country’s real heroes. It’s because they strive a lot day and night at our b ...
  • NEET 2017
   The NEET 2017 stands for National Eligibility cum Entrance Exam for the admission into the Under Graduate and Post Graduate Medical courses provided by various Medical Institutions of India. Th ...
  • NEET MDS
   National Board of Examination conducts National Eligibility Cum Entrance Test - NEET MDS for admission to MDS Course.
    
   NEET MDS 2017 Eligibility:-
  • NEET PG
   National Board of Examination conducts National Eligibility Cum Entrance Test - NEET PG for admission to MD/MS/PG Diploma Courses.
    
   NEET PG 2017 Eligibility:- ...
  • NEET UG
   Central Board of Secondary Education, Delhi conducts National Eligibility Cum Entrance Test (NEET) for the academic session 2016-17. This entrance test is being conducted for the 15% merit positions in ...
  • NERIST NEE
   North Eastern Regional Institute of Science & Technology (NERIST), Nirjuli, Itanagar, Arunachal Pradesh conducts NERIST Entrance Examination (NEE) for admission to Base Module (Certificate Course), Diplo ...
  • NEST
   Think of M.Sc entrance exams in India and the one first names that comes to mind is that of NEST. The National Entrance Screening Test is a compulsory test for admission to the 5- year Integrated MSc program ...
  • NET
   On behalf of the University Grants Commission (UGC), the Central Board of Secondary Education (CBSE) has announced that it would direct the National Eligibility Test (NET) 2 ...
  • New India Assurance Assistants
    
   Your search for information on New India Assurance Assistants entrance test rightly ends here. New India Assurance Assista ...
  • NICL Administrative Officer
   National Insurance Company Ltd conducts online exam for recruitment of Administrative Officer Scale I. Educational Qualifications -

   Discipline - Minimum Qualific ...
  • NICL Assistants
   National Insurance Company Ltd conducts online examination for recruitment of Assistants in Class III cadre.

   Eligibility:-

   Age :-
   < ...
  • NID DAT
   Conducted by National Institute of Design, DAT is Design Aptitude Test that is held specially to determine the design abilities of aspirants. NID 2016 serves as an entry pass ...
  • NIFT
   Similar to NID, National Institute of Fashion Technology too holds its entrance exam for those students, who have penchant towards Fashion Designing and aspire to become desig ...
  • NIMCET
   Your search for a national level entrance exam for MCA rightly ends here. The NIMCET ie NIT Common Entrance Test for MCA is a national level assessment directed by National In ...
  • NIPER JEE
   NIPER is the National Institute of Pharmaceutical Education and Research which conducts this National level examination in various cities of the India. Based upon the score of this joint entrance exam, ...
  • NMAT
   The NMAT by GMAC is a computer administered test owned by the Graduate Management Global Connection (India) Private Limited (GMGC), a subsidiary of Graduate Management Admission Council (GMAC).
  • NMAT 2017
   The NMAT 2017 Exam is conduted by GMAC in order to offer the admissions to the candidates in the management courses. This exam is conducted every year and the candidate can only make three attempts for this ...
  • NMIMS NPAT
   NMIMS NPAT (Programs after Twelfth) is the official entrance test for admissions to Undergraduate Degree and Integrated Degree Programs being offered by constituent schools of SVKM's Narsee Monjee Instit ...
  • NSO
   National Science Olympiad (NSO) is organized every year to motivate students to strive for better and deeper understanding of scientific facts and data and to enhance their reasoning, analytical and problem ...
  • NSOU BEd Entrance
   Netaji Subhas Open University Kolkata conducts Entrance Test for admission to its B. Ed. SEDE (Special Education-Distance Education) Course.
     NSOU BEd Entrance 2016 Eligibility:-
  • NSTSE
   The NSTSE exam is unique problem-solving national level talent search examination. It is a cut above the rest. While other All India science talent examinations are aimed at testing how much a student has le ...
  • NTSE
   The National Talent Search Examination for students studying in Class X is meant to identify and nature talent. The examination is conducted every year at two levels: - Stage I (State Level) and Stage II (Na ...
  • NUUGET
   Nitte University Mangaluru conducts All India Nitte University UG Entrance Test- NUUGET for admission to M.B.B.S. and B.D.S. courses. NUUGET 2017 Eligibility:-

   Candidate ...
  • Odisha DET
   Directorate of Technical Education & Training, Odisha invites candidates for admission to 1st Semester Diploma Courses in Engineering/ Technology, Lateral Admission of the eligible Candidates to 3rd ...
  • Odisha JEE
   Odisha Joint Entrance Examination - OJEE 2017 Entrance Test for admission to B.Pharm/ BHMS / BAMS / B.Tech (Lateral Entry) /B.Pharm (Lateral Entry) / PGAT for M.Tech / M.Tech (Part Time) / M.Arch and M.Pharm ...
  • Odisha Police Constable
   The Odisha Police Constable 2016 is the state level recruitment examination which is expected to be held soon by the state selection board, Odisha Police. This exam is organized in order to recruit the candi ...
  • OJEE MCA
   OJEE MCA  or Odisha Joint Entrance Exam MCA is a state level entrance assessment directed for admission to first/second year Master of Computer Application (MCA) course ...
  • Oriental Insurance Company Assistants
   The Oriental Insurance Company Limited invites applications from eligible Indian Citizens for recruitment of Assistants in Class III cadre from open market.

   Eligibility:-
  • Orissa TET
   Board of Secondary Education, Odisha conducts ODISHA SECONDARY SCHOOL TEACHER ELIGIBILITY TEST (OSSTET) for appointment as a teacher in any of the secondary schools of the state.
    
  • Osmania University PhD Eligibility Test
    
   Osmania University directs Osmania University Ph.D. Eligibility Test for admission to Ph.D. programmes in faculties of A ...
  • OUAT CET
   Orissa University of Agriculture and Technology (OUAT) conduct Common Entrance Test (CET) for admission in Undergraduate and Post Graduate courses. The candidates for admission will be selected solely on the ...
  • OUCET
   Osmania University Common Entrance Test (OUCET) is a post graduate eligibility test conducted by Osmania University for admissions into various PG, PG diploma and Five year Integrated Programmes offered ...
  • Panjab University LLB 3 Years Entrance Test
   Panjab University LLB 3 Years Entrance Test for admission to Panjab University Chandigarh and its Regional Centres. Panjab University LLB 3 Years Entrance Test 2017 Eligibility:- Tho ...
  • Panjab University PhD Entrance Test
   Do you intend to appear for Panjab University Ph.D. Entrance Test? If yes, then this page on PU Ph.D. Entrance test 2017 is certainly for you. Panjab University, Chandigarh ...
  • Panjab University PUTHAT
   Panjab University Chandigarh conducts Panjab University Tourism & Hospitality Aptitude Test (PUTHAT) for admission to Bachelor of Hotel Management and Catering Technology (BHMCT) and Bachelor of Tourism ...
  • Panjab University UGLAW
   Panjab University Chandigarh conducts UGLAW entrance exam for admission to B.A. /B. Com. LL.B. (Hons.) 5 Years Integrated Course at UILS Chandigarh, UILS Hoshiarpur and UIL Ludhiana. Panjab Unive ...
  • Patna University BEET
   Patna University conducts Bachelor of Education (BEd) Entrance Test (BEET) for admission to two Teacher Training Colleges namely Patna Training College and Women's Training College.
   & ...
  • PESSAT
   Are you searching for information on PESSAT exam? if "yes" then your search rightly ends here. PESSAT is an All India Online Entrance Exam directed for admission t ...
  • PGD CET
    
   PGD-CET is a paper-pen based common entrance test directed by the Directorate of Medical Education and Research on behalf of the Government of Maharash ...
  • PGLCET
   Postgraduate Law Common Entrance Test (PGLCET) is paper-pen based postgraduate law entrance test directed by  Sri Venkateswara University, Tirupati on behalf of A ...
  • PGM CET
   Your search for information on PGM-CET exam rightly ends here. PGM-CET is a paper-pen based post-graduate medical exam directed by the Directorate Of Medical Education And R ...
  • PIMS AICET UG
   Pravara Institute of Medical Sciences (Deemed University) Loni conducts All India Entrance (PIMS AICET UG) for Admission to MBBS & BDS Courses.

   Intake:-

   ...
  • PPMET
   Baba Farid University of Health Sciences, Faridkot conducts Punjab Para Medical Entrance Test (PPMET) fro admission to B.Sc Nursing course. PPMET 2017 Eligibility:- ELIGIBILI ...
  • Presidency University Admission Test
   The West Bengal Joint Entrance examinations board (WBJEEB) conducts Presidency University Admission Test for admission to three year B.A./B.Sc.(Honours) Course of Presidency University Kolkata.

  • PSTET
   Punjab School Education Board conducts Pubjab State Teacher Eligibility Test (PSTET) for recruitment of teachers for class I to VIII.

   PSTET 2017 Eligibility:-

   ...
  • PU CET BHMS
   Panjab University directs paper-pen based PU CET  (BHMS) entrance test for admission to BHMS at Homoeopathic Medical College & Hospital, Sector 26, Chandigarh. This ...
  • PU LLB Entrance Test
    
   PU LLB Entrance Test is a paper-pen based OMR test administered by the Panjab University Chandigarh for admission to its three year LL.B course at 
    
   ...
  • PU MET
   Panjab University Chandigarh conducts Management Entrance Test (MET) for admission to MBA programmes in
    
   (i) Retail Management (ii) Banking and Insurance Management
  • PUCET BDS
   The  Panjab University will hold PU -CET (BDS) Entrance for admission to the B.D.S. course in Dr. Harvansh Singh Judge, Institute of Dental Sciences & Hospital, Panjab University, Chandigarh.
   ...
  • Pune University PhD Entrance Test
    
   Pune University directs Pune University Ph.D. Entrance Test for Registration to Ph.D. courses. Aspirants with a post gradu ...
  • Punjab BEd CET
   Guru Nanak Dev University, Amritsar conducts Common Entrance Test (CET) for admission to B.Ed. Course in the Colleges of Education (Govt., Govt. Aided, Private Self Financed Colleges) affiliated to Panj ...
  • Punjab JET
   The Punjab State Board of Technical Education and Industrial Training conducts Joint Entrance Test (JET) for admission to diploma courses in the institutions (located in Punjab and Chandigarh -UT).
   < ...
  • Punjab PMET
   The Exam of PMET 2017 will be held in May 2017. Find all the details of important dates, eligibility norms, application form, notification etc here.
    
   The Exam of PMET ...
  • Punjab University CET
   Panjab University, Chandigarh conducts cpmmon entrance test [ PU-CET (U.G. & BHMS) ] for Admission to B. Pharmacy (Credit Based Semester System), B.Sc. (Hons. School) at P.U. Campus and BHMS at Homo ...
  • Punjab University CET (PG)
   Punjab University Chandigarh conducts  PU-CET (P.G.) for admission to the following post graduate courses of study. 
    
   • LL.M. (Master of Legal Law) [on ...
  • Punjabi University MCA Entrance
   Punjabi University Patiala conducts state level entrance test for admission of its 3 years full time MCA course.

   Punjabi University MCA Entrance 2017 Eligibility:- Bachelor ...
  • Railway Ticket Examiner Ticket Collector Exam
   Railway Ticket Exam/Ticket Collector Exam is an All-India, paper-pen based entrance test directed by any of the 19 Railway Recruitment Boards ...
  • Rajasthan PC PMT
   Rajasthan PC PMT-  Rajasthan All-India Private Colleges Pre-Medical Test is a paper-pen based national medical/dental entrance test directed by Federation of Private Me ...
  • Rajasthan Police Constable
   The Rajasthan Police Constable 2016 is the state level recruitment examination which is conducted every year by the exam official i.e. Rajasthan Police. This recruitment examination is organized for the recr ...
  • Rajasthan PTET
   Jai Narain Vyas University, Jodhpur conducts Pre-Teacher Education Test (PTET) for admission to B.Ed. Course in various Teacher Training Institutions in the State of Rajasthan.

   Rajas ...
  • Rajasthan SET
   Rajasthan SET (State Eligibility Test) is directed by the Rajasthan Public Service Commission (RPSC) for lecturership in different colleges, universities and institutes in the state of Rajasthan.  Recru ...
  • Rajasthan TET (RTET)
   RTET (Rajasthan Teacher Eligibility Test) state level test is being conducted by Board of Secondary Education Rajasthan (RBSC). The motto of taking this test is to ensure that quality requirement for recruit ...
  • RBI
   Reserve Bank of India is one financial institution that could do without an introduction. Responsible for policy formation the bank takes stock of the financial situation of ...
  • RBI Assistant
   The Reserve Bank of India invites applications from eligible candidates for  610 posts of “Assistant” in various offices of the Bank.

   RBI Assistant Exam 2016 Eligibi ...
  • RBI Grade B Officers
   RBI Grade B Officers 2016 Eligibility:-
   Age as on 01/07/2016: Between 21 and 30 years (candidates must have been born not earlier than 02/07/1986 and not later than ...
  • RBI Junior Engineer Civil Electrical
   The Reserve Bank of India invites applications from eligible candidates for posts of Junior Engineer – Civil (11 posts) and Junior Engineer – Electrical (12 posts) in various offices of the Bank. ...
  • REET
   Board of Secondary Education Rajasthan (BSER) conducts Rajasthan Eligibility Examination for Teachers (REET) [Rajasthan Vighyapti] exam for recruitment of primary & secondary teachers.  
  • REVAUEE
   Your search for information on REVAUEE rightly ends here. 
    
   REVAUEE:- Reva ...
  • RMCAAT
   Are your searching for RMCAAT 2016 exam? Yes, then your search rightly ends here. Rajasthan MCA Admission Test (RMCAAT) 2016 is a paper-p ...
  • RPET
   There is no dearth in terms of engineering colleges in Rajasthan offering good engineering education. However with an ever growing student base a ...
  • RPF Constable
   South Central Railway Women Constable Recruitment 2016 in RPF and RPSF   Applications are invited from eligible Women Candidates for filling up the posts of Constable in Railway ...
  • RPMT
   The RPMT 2016 process will be organized by the Rajasthan University of health sciences. The admissions will be done on the basis of the marks in the AIPMT examination. It is imperative to participate and qua ...
  • RPSC RAS
   Rajasthan Public Service Commission (RPSC) conducts Rajasthan Administrative Services (RAS) exam which is among one of the best recruitment processes of the Indian Government ...
  • RPVT
   Admission to B.V.Sc. & A.H of Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner is done on the basis of merit through a
  • RUPGCET
   Rayalaseema University, Kurnool conducts PG Common Entrance Test (RUPGCET) for admission to Post graduate courses in Arts, Science, and Commerce offered at Rayalaseema University, Kurnool, and its affiliated ...
  • SAAT
   The SAAT 2017 i.e. known as Siksha ‘O’ Anusandhan University Admission Test is conducted every year by the Siksha ‘O’ Anusandhan University for the candidates who wish to pursue their ...
  • Sathyabama University Entrance
   Sathyabama University conducts All India Entrance Examination for admission to B.E. / B.Tech. / B.Arch. / B.D.S. programmes.

   Sathyabama University Entrance 2017 
  • SBI Assistants Exam
    
   Are you interested in a career in banking? Do you intend to appear for SBI Assistants Exam 2016? if yes, then your search rightly ends here. Every year ...
  • SBI Clerk
   State Bank of India is one of the largest and at the same time fastest growing banking enterprises in India. It is the only public sector bank in the country that does not use ...
  • SBI PO
   SBI PO Exam is a golden ticket for graduates seeking a successful and rewarding bank career in India. The post of probationary officer offers candidates the perfect opportun ...
  • SBI Special Executive Management Exam
    
   SBI Special Executive Management exam is an entrance test conducted by State Bank of India Limited for SBI Special Management Executive Recruitment for the posts of 
  • SCRA
   Undoubtedly, Indian Railways is one of the important sections of the Indian Government, known for generating plethora of employment opportunities every year in its various dep ...
  • SHIATS Entrance
   Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology & Sciences (SHIATS) formerly Allahabad Agricultural Institute conducts  Entrance Test for admission to its various Undergraduate and Postgraduat ...
  • SNAP
   The best b-schools, colleges and departments for business administration and management in India are not only known for superlative education but are also known for ...
  • SNAP 2017
   Symbiosis National Aptitude Test - SNAP 2017 is an annual management entrance exam for admission to MBA programs in the Institutes affiliated with Symbiosis International University.

  • Sri Ramachandra University MBBS Entrance
   Sri Ramachandra University MBBS Entrance is a paper-pen based national entrance test directed by Sri Ramachandra University for admission to MBBS Degree Course. 
    
   ...
  • Sri Ramachandra University PG Entrance
    
   Sri Ramachandra University PG Entrance test is an all- India PG entrance exam directed by the Sri Ramachandra University. Conducted in paper-pen mode t ...
  • SRMCAT
   SRM Common Admission Test (SRMCAT) for MBA is common for SRM University, SRM University Haryana and SRM University Sikkim.

   SRMCAT 2017 Eligibility:- A Bachelor's de ...
  • SRMGEET
   SRM Graduate Engineering Entrance Test (SRMGEET) for M.Tech is common for SRM University and SRM University Haryana.

   Candidate with valid GATE score can also apply and will be considered for ...
  • SRMJEEE
   SRM University conducts SRM Joint Engineering Entrance Examination (SRMJEEE UG) for B.Tech is common for SRM Group of Universities viz., SRM University, SRM University HARYANA and SRM University ANDHRA ...
  • SSC CGL
    
   Staff Selection Commission's Graduate Level Examination (CGL) is a golden opportunity for individuals who wish to apply for government jobs after graduation in India. Graduatio ...
  • SSC CHSL
   The job profiles of DEO (Data Entry Operator) and Lower Division Clerk (LDC) both Group C and Payband- 01 posts, are an important and irreplaceable need of government minist ...
  • SSC Exam
   As for those who want to get into the specialization of professional courses like engineering, medical or commerce, preparing well in HSC exam is very important. But, in real terms the base for the preparati ...
  • SSC FCI Exam
   Staff Selection Commission conducts SSC FCI Exam for recruitment of Grade III Assistants in General, Depot, Technical and Account Cadres of Food Corporation of India. Gradua ...
  • SSC Junior Engineer
   SSC Junior Engineer is a national level paper-pen based entrance test directed by the Staff Selection Commission for Recruitment of  SSC Stenographer- SSC Stenographer is a paper-pen based all-India open examination directed for re ...
  • St Johns Medical College MBBS Entrance
   St. John’s National Academy of Health Sciences Bangalore conducts entrance exam for admission to its MBBS Course.

   St Johns Medical College MBBS Entrance 2017 Eligibility:-
  • St Xavier College Mumbai BMS BMM entrance test
    
   St. Xavier’s College, an Autonomous College under the University of Mumbai directs BMS/BMM entrance test for admis ...
  • Staff Selection Commission (SSC)
   Staff Selection Commission conducts recruitment to Group C (non-technical) & Group B (non – gazette - both technical & non-technical) posts in various departments of  the Government of Ind ...
  • Sumandeep Vidyapeeth AICET
   Sumandeep Vidyapeeth Vadodara conducts All India Common Entrance Test (AICET) for admissions to MBBS, BDS, BSc Nursing and BPT courses.

   Sumandeep Vidyapeeth AICET 2017 Eligibility:-< ...
  • SVURESET
   SVU Research Entrance Test (SVURESET) is being conducted for admission into research programme leading to Ph.D. in different disciplines in S.V. University Colleges (campus), Tirupati, SV University College ...
  • Symbiosis Entrance Test (SET)
   The name Symbiosis is best defined as "Excellence." It is a preferred destination for students who simply desire to excel. One of the prime reasons for its excelle ...
  • Tamilnadu SET
   Mother Teresa Women’s University, Kodaikanal (MTWU) conducts Tamil Nadu State Eligibility Test (TNSET-2016) on 21.02.2016 (SUNDAY) for determining the eligibility for Assistant Professor in Tamil Nadu ...
  • Tamilnadu TET (TNTET)
   Tamilnadu Teachers Recruitment Board conducts Tamilnadu TET for appointment of Teachers.
  • TANCET
   Tamilnadu Common Entrance Test better known by the name TANCET 2017 exam is a common assessment conducted for admission to post graduate Master of Business Administration (MBA) and Master of Computer Applica ...
  • TANCET MBA
   The Exam of TANCET MBA 2017 will be scheduled in the month of May 2017. This is the MBA entrance examination which is conducted every year to take the students for the management courses. The Anna University ...
  • TAPMI
   TAPMI 2017 is the entrance examination which is generally conducted every year in the month of January for the students who have qualified the management test like CAT/ XAT etc. The procedure is conducted by ...
  • Telangana Police Constable
   The Telangana Police Constable 2016 is conducted by the Telangana police recruitment board for the recruitment of the constables in the Telangana Police. This is the state level recruitment examination which ...
  • Telangana POLYCET
   The State Board of Technical Education and Training, Hyderabad will conduct “Polytechnic Common Entrance Test (POLYCET)” for the candidates seeking admission in to all Diploma Courses in Engineer ...
  • TISSNET
   Your search for TISSNET Exam rightly ends here. Think of post graduate courses in interdisciplinary areas of social work, health,management,development, habitat and climatic science and the first name to com ...
  • TJEE
   The Tripura Board of Joint Entrance Examination (TBJEE) conducts Tripura Joint Entrance Examination (TJEE) for admission to Engineering, Medical, Technical and other Professional Degree Courses against avail ...
  • TMISAT
    
   TMISAT when diversified Tolani Maritime Institute of Science Aptitude Test (TMISAT) is an engineering entrance exam direct ...
  • TNEA
   Tamilnadu Engineering Admission (TNEA) conducted by the Anna University for First year B.E/B.Tech admission in the state.

   Courses:-

   • B. E. / B. Tech. ...
  • TNPSC VAO Exam
   Tamil Nadu Public Service Commission conducts direct recruitment for the post of Village Adminstrative Officer (VAO) or Grama Nirvaga Aluvalar in Tamilnadu Ministerial Service. This post is similar to t ...
  • TOEFL
   TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language.  
   Having an international degree in today’s competitive world, adds an extra charm to a candidate’s personality. It not only ...
  • Tripura JEE
   The Tripura Joint Entrance Exam 2017 i.e. Tripura JEE 2017 would be held in the month of April 2017 by the Directorate of Higher Education, Tripura. The TJEE will be a state level entrance exam which would b ...
  • TS EAMCET
   Engineering, Agriculture and Medical Common Entrance Test (TS EAMCET) is conducted by Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad on behalf of TSCHE for admission into various professional courses o ...
  • TS EAMCET Medical
   The TS EAMCET Medical 2017 is expected to be conducted in the month of May 2017. This examination will be organized by the Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad on the behalf of TSCHE so as to ...
  • TS TET
   Department of School Education in Government of Telangana conducts Telangana State Teachers Eligibility Test (TS TET) for recruitment of teachers.

   TS TET 2016 Eligibility:-< ...
  • TSECET
   A Common Entrance Test designated in full as Engineering Common Entrance Test (ECET) for Diploma Holders and for B.Sc.(Mathematics) Degree Holders and in short as ECET [FDH & B.Sc.(Mathematics)] 201 ...
  • TSEdCET
   Osmania University, Hyderabad conducts Telangana State Education Common Entrance Test (TSEdCET) on behalf of the Telangana State Council of Higher Education for admission in to B.Ed (Two years) Regular Cours ...
  • TSICET
   Telangana State Integrated Common Entrance Test (TSICET) for admission into M.B.A. and M.C.A. courses of all the Universities in Telangana State and their affiliated colleges. This test is being conducted by ...
  • TSLAWCET PGLCET
   Kakatiya University, Warangal conducts Telangana Common Law Entrance Tests TSLAWCET and TSPGLCET on behalf of Telangana State Council of Higher Education, Hyderabad for admission into LL.B 3/5 Year Law Cours ...
  • TSPECET
   Osmania University conducts Telangana State Physical Education Common Entrance Test (TSPECET) on behalf of Telangana State Council for Higher Education for seeking Admission into B.P.Ed.(2 Years) and U.G.D.P ...
  • TSPGECET
   University College of Engineering, Osmania University conducts Telangana State Post Graduate Engineering Common Entrance Test (TSPGECET) on behalf of Telangana State Council of Higher Education (TSCHE) for a ...
  • TSPSC Assistant Executive Engineers Exam
   Telangana State Public Serive Commission (TSPSC) conducts Assistant Executive Engineers Exam for recruitment of Assistant Executive Engineers in Various Engineering Services in the State of Telangana.
   ...
  • UCEED
   Indian Institute of Technology (IIT) Bombay conducts Undergraduate Common Entrance Examination for Design (UCEED) for admission to Bachelor Degree programme in Design (B.Des.) Programme at IIT Bombay, IIT Gu ...
  • UGAT
   You may have certainly heard of AIMA's Management Aptitude Test (MAT) but are you aware of UGAT. If not and you want to know then your are certainly on the right page. Under Graduate Aptitude Test (UGAT) ...
  • UGC NET
   Do you wish to become a professor at college or university level?  If your answer is "yes" then UGC NET exam now CBSE NET 2015 is something you need ...
  • UKSEE
   Uttarakhand Technical University, Dehradun conducts Uttarakhand State Entrance Examination (UKSEE) for admission to first year of MCA, BHMCT, B. Pharmacy and to second year of B. Tech. & B. Pharmacy ...
  • Uni GAUGE EMeD
   Uni-GAUGE EMeD is an All India Online Entrance Exam for Admissions to Medical (MBBS), Dental (BDS), and Engineering (BE & BTech) courses.
     Uni-GAUGE EMeD 2017 Eligibility:-
  • Uni GAUGE PG Medical Dental
   ERA conducts Uni-GAUGE PGMD for candidates seeking admission to Participating Member Universities/Institutions in their postgraduate medical and dental courses

   Uni-GAUGE PGMD 2017 El ...
  • United India Insurance Co Ltd Assistant
   United India Insurance Co. Ltd recruits young and dynamic candidates as an ASSISTANT for its Offices all over India.

   Eligibility Criteria:-

   Age
  • UP BEd Entrance Test
   UP BEd Entrance test is directed by Bundelkhand University, Jhansi for admission to Bachelor of Education (B.Ed) programmes offered by government and private colleges in the ...
  • UP Police Constable Exam
   The Exam of UP Police Constable 2016 is going to be conducted soon by the exam organizing authority i.e. UP Police. The exam is conducted every year in order to recruit the deserving candidates as the consta ...
  • UPCAT DENTAL
    
   UPCAT DENTAL:  Uttar Prades ...
  • UPCMET
   Uttar Pradesh Common Medical Entrance Test commonly known among the student and teaching community as UPCMET is a common assessment directed by the Unaided Medical College Welfare Association for admission t ...
  • UPCPMT
   UPCPMT 2017 is Uttar Pradesh Common Pre Medical Test conducted by Deen Dayal Upadhaya Gorakhpur University for conducting the admissions. Candidates who will attempt this examination will be able to tak ...
  • UPES MET
   The UPES MET 2017 is the UPES management entrance test which is conducted every year in the month of March 2017. The UPES is the official authority of the examination. The students who are interested in enro ...
  • UPESEAT
   The UPESEAT 2017 stands for University of Petroleum & Energy Studies Engineering Aptitude Test. It is a university level entrance test for analyzing the knowledge of the candidates. The candidates who sh ...
  • UPMT
   H.N.B. Uttarakhand Medical Education University conducts Uttarakhand Pre Medical Test UPMT) for admission to MBBS and BDS courses.

   UPMT 2017 Eligibility:-

   T ...
  • UPPGMEE
   UPPGMEE- Uttar Pradesh Post Graduate Medical Entrance Exam (UPPGMEE) is a paper-pen based post-graduate medical/dental test directed by the King George Medical Univers ...
  • UPPGMET
    
   UPPGMET- Uttar Pradesh Post Graduate Medical Entrance Test is ...
  • UPSC
   Do you wish to secure a career with the Indian government? If your answer is yes then, you are certainly on the right page. You know that the stakes for a government job in India are extremely high. Well kno ...
  • UPSC CMS
   Medical services are an important part of government organizations.  This department is just as important as administrative affairs, revenue, engineering or any other service. Every department or functi ...
  • UPSC CPF
   This post of Assistant Commandant is an integral part of Central Police Forces (CPF). Understanding the importance and the need for qualified and skilled individuals for these vacancies the Union Public Serv ...
  • UPSC Geologists
   The Union Public Service Commission (UPSC) holds a competitive Examination named Geologists Exam  for recruitment to the posts of two categories viz. Category I (Posts in Geological Survery of India) an ...
  • UPSC IES ISS
   The UPSC ISS and IES Exam is an important step for those planning a  career as an officer in statistics and economics in government service. This exam is a combined competitive examination conducted yea ...
  • UPSEE
   Uttar Pradesh is the largest state of the union with an astounding number of aspirants and limited seats available for admission to technical and professional cours ...
  • UPSEE PG
   Your search for information on UPSEE PG exam rightly ends here. 
    
   UPSEE PG ...
  • UPSSSC Stenographer
   UPSSSC Stenographer Eligibility:-

   Lower Age:- 18 years
   Upper Age:- 40 years

   Essential Qualification:-

   1. Secondary ...
  • UPTET
   Uttar Pradesh Teacher Eligibility Test (UPTET) is conducted by the government of Uttar Pradesh with an aim to appoint the candidate as a teacher in either primary or secondary schools of government or privat ...
  • UTET
   The Right to Education act (RTE) not only advocates the fundamental right to education for each child but also highlights the importance of bringing quality to education. Te ...
  • VITEEE
   Vellore Institute of Technology (VIT) is labeled among top 10 engineering institutes in India. Over the years, the institute has created an identity of its own in offering quality engineering education in di ...
  • VITMEE
    
   VIT Master's Entrance Examination is a university level PG entrance examination conducted for admission to Master of ...
  • VMAT
   The Exam of VMAT 2017 is the Vignan Management Aptitude Test which is held probably in the month of March 2017. The exam will be organized by the Vignan University every year so as to enroll the students in ...
  • VMU AICEE
   VMU AICEE 2017 is Vinayaka Mission University All India Common Entrance Examination conducted by the University for taking the admission in various Bachelor courses of Medical and Dental Science. The examina ...
  • VMU CEE
   Are you searching for information on VMU CEE? If "yes" your search rightly ends here. 
    
   VMU CEE is an OMR sheet (paper-pen ...
  • VMU EEE
   The Exam of VMU EEE 2017 will be expected to be in the month of May 2017 by the Vinayaka Mission University so as to offer admissions in the undergraduate courses of engineering. VMU EEE is the entrance exam ...
  • VSAT
   Vignan's University conducts Vignan's Scholastic Aptitude Admission Test (VSAT) online test cfor admission into B.Tech in at its Vadlamudi, Guntur Campus, Andhra Pradesh.
    
  • VTU EEE
   VTU EEE 2017 is the engineering entrance examination which is organized by the Vel Tech University so as to offer the admissions in the engineering courses. This examination will be conducted in two phases. ...
  • VTU ULRAT
   Visvesvaraya Technological University (VTU) Belgaum directs VTU ULRAT (University Level Research Aptitude Test) for admission to Doctor of Philosophy (Ph.D.) programmes offe ...
  • WB JECA
   Searching for information on WB JECA 2016? if so, your search rightly ends here. West Bengal Joint Entrance Examination Board (WBJEEB) directs WB JECA exam which is conducte ...
  • WB JEMAT
   The Join Entrance Management Aptitude Test (JEMAT) is a state level eligibility of the Govt. of WB conducted by MAKAUTWB. Test held every year for admission to the MBA / MHS / AICTE approved PG Diploma progr ...
  • WB SLST
   West Bengal Central School Service Commission conducts State Level Selection Test (WB SLST) for Recruitment of Assistant Teachers in Govt. aided / sponsored Secondary/Higher Secondary Schools.
   < ...
  • WBJEE
   West Bengal Joint Entrance Examination (WBJEE) was started in the year 1962 with an aim to select candidates for admission to the State Engineering Colleges on the basis of the results of a single competitiv ...
  • WBJEE Medical
   WBJEE Medical 2017 is the West Bengal Joint Entrance Examination for the admission in Medical and Dental colleges of the State as well as at the Central level. This is the State level examination conducted b ...
  • WBPGET
    
   West Bengal University of Technology directs Post Graduate Entrance Test (PGET) for admission to post graduate courses of study in engineering, technol ...
  • WBSET
   West Bengal College Service Commission conducts State Eligibility Test (SET) for the posts of Assistant Professors and Librarians in Universities and Colleges of West Bengal in the following Subjects:
   ...
  • WBTET
   The West Bengal School Service Commission conducts Teacher Eligibility Test (TET) Upper Primary Level for the candidates aspiring to become teachers in upper primary schools in the state of West Bengal. ...
  • WBUT PGET
   West Bengal University of Technology conducts State Level Post Graduate Entrance Test (WBUT PGET) for admission to postgraduate courses in engineering & technology and Pharmacy.
    
  • West Bengal Police Constable
   The West Bengal Police Constable 2016 Exam is the recruitment examination which is going to be conducted soon by the West Bengal Police. This examination is organized every year for the recruitment of the co ...
  • XAT
   If you are considering an MBA from Xaviers, you need to appear for XAT 2017?  XAT or Xavier Aptitude Test is ranked among the top MBA Entrance Exams in India. ...
  • XAT 2017
   The XAT 2017 exam is conducted by the XLRI, Jamshedpur for the candidates who would like to get admissions in the management courses. It is one of the top – level MBA entrance examinations of India. Th ...
  • XIC Mumbai OET
   Xavier Institute of Communications Mumbai conducts OET (Online Entrance Test) for admission to its diploma courses.

   XIC Mumbai OET 2017 Eligibility:-

   You ar ...
  • YCMOU MBA Entrance
   Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University (YCMOU) conducts entrance test for admission of MBA Programe.

   Eligibility for YCMOU MBA Entrance 2016:- Bachelor's Deg ...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

knowledge links

Videos