Wednesday, December 27, 2017

Heartfulness InstitutekJiu, Ïja ãiwÎ (Heartfulness Institute) ãWtd« rh®Ãš khzt/khzéfS¡fhf f‰wš jåÂwid nk«gL¤J« tifæš f£lzäšyh Âahd tF¥òfŸ k‰W« gæ‰ÁfŸ el¤Âl £läl¥g£LŸsJ. mid¤J tif muR/cjébgW« ca®ãiy/nkšãiy¥gŸëfëš, x‹wh« tF¥ò Kjš 12 M« tF¥ò tiu gæš»‹w khzt/khzéfë‹ f‰wš E©z¿Î E£g jå¤Âwid nk«gL¤J« tifæš e‹bd¿ fšé bjhl®ghd tF¥òfŸ nk‰F¿¥Ã£l ãWtd¤Â‹ _y« eilbgwΟsJ. MÁça®/MÁçiafë‹ f‰Ã¡F« Âw‹ k‰W« thœ¡if Âwid C¡Fé¡F« tifæY« f£lzäšyh Âahd tF¥òfŸ k‰W« Ïytr gæ‰ÁfŸ e‹bd¿ fšé bjhl®ghf tF¥òfŸ gŸëfëš mªãWtd¤Â‹_y« el¤j¥glΟsJ.

Sunday, December 24, 2017

The Account Test for Executive Officers (T.C.152)
1. Tamil Nadu Financial Code Volume I
2. Tamil Nadu Treasury Code Volume I
3. Tamil Nadu Pension Rules
4. The Constitution of India
5. Tamil Nadu Budget Manual Volume I
The Account Test for Subordinate Officers - Part – I
(T.C.124)
1. Tamil Nadu Financial Code Volume I & II
2. Tamil Nadu Treasury Code Volume I & II
3. Tamil Nadu Account Code Volume I
4. Tamil Nadu Budget Manual
5. Fundamental Rules of the Tamil Nadu
Government
6. Tamil Nadu Pension Rules
7. Tamil Nadu General Rules for State and
Subordinate Services
8. Tamil Nadu Manual of Special Pay and
Allowances
9. Tamil Nadu Government Servant Conduct
Rules.
14
The Account Test for Subordinate Officer Part – II
(T.C.137)
1. Tamil Nadu Treasury Code Volume I & II
2. Tamil Nadu Account Code Volume II
3. Tamil Nadu Pension Rules
4. Constitution of India
Departmental Test for Subordinate Officers in the
Tamil Nadu Treasuries and Accounts Department
(T.C.164)
1. Tamil Nadu Treasury Code Volume I & II
2. Tamil Nadu Account Code Volume II
3. Tamil Nadu Pension Rules
4. PAO Manual
5. Tamil Nadu GPF Rules
6. Tamil Nadu SPF Rules
7. Tamil Nadu FBF Rules
Wakf Board Department
Tamil Nadu Wakf Board Department Test - First Paper
(Detailed Application) (T.C.171)
1. The Wakf Act 1995
----------
The Tamil Nadu Government Office Manual Test
(T.C.172)
1. The Tamil Nadu Government Office Manual –
Two parts

Thursday, December 14, 2017

scribeé©z¥Ã¡F« Kiw k‰W« njitahd Mtz§fŸ F¿¤j és¡f«:
muR¤ nj®ÎfŸ Ïa¡ff¤jhš el¤j¥gL« nkšãiy¥ bghJ¤ nj®Îfëš f© gh®ita‰w, fhJ nfshj k‰W« thŒ ngr Ïayhnjh®, clš CdK‰nwh®, o°by¡Áah FiwghLilnah®, kdey« F‹¿nah® k‰W« eu«Ãaš nfhsh¿dhš gh¡f¥g£nlh® nj®t®f£F  tH§f¥gL« rYiffS¡F  ÑœfhQ« Mtz§fSl‹ bjçé¡f¥g£LŸs és¡f§fSl‹ fU¤JU¡fŸ  _‹W efšfëš 
1.     gŸë jiyikahÁça® / Kjštç‹  Kf¥ò¡ foj« (Covering Letter) - ( jiyikahÁça® Kf¥ò¡ foj¤Âš  khzt® bga®, ghl¤bjhF¥ò v©, ghl§fŸ, khztç‹ FiwghL,  v¤jid rjÅj« FiwghL, gæ‰W bkhê (Medium),  nj®éid vGJ« nj®Î ika v©, nj®Î ika¤Â‹ bga®, njit¥gL« rYif égu«  ÏU¡f nt©L«).
2.       khztç‹ é©z¥g« - ( khztç‹ é©z¥g¤Âš  khzt® bga®, ghl¤bjhF¥ò v© (Group Code No), ghl§fŸ, khztç‹ FiwghL,  v¤jid rjÅj« FiwghL, gæ‰W bkhê (Medium), njit¥gL« rYif égu«   ÏU¡f nt©L«).
3.       tF¥ò  MÁçaç‹ é©z¥g« - ( tF¥ò MÁçaç‹ é©z¥g¤Âš  tF¥ò MÁçaç‹ bgaUl‹ é©z¥g« ÏU¡f nt©L«, khzt® bga®, ghl¤bjhF¥ò v©(Group Code No),, ghl§fŸ, khztç‹ FiwghL,  v¤jid rjÅj« FiwghL, gæ‰W bkhê (Medium),  njit¥gL« rYif égu«  ÏU¡f nt©L«).
4.      bg‰nwhç‹ é©z¥g«   - (khztç‹ é©z¥g¤Âš  khzt® bga®, ghl¤bjhF¥ò v©(Group Code No), ghl§fŸ, khztç‹ FiwghL,  v¤jid rjÅj« FiwghL, gæ‰W bkhê (Medium),  njit¥gL« rYif égu«  ÏU¡f nt©L«).
5.       v°.v°. vš. Á  kÂ¥bg© rh‹¿jœ efš ( kÂ¥bg©  rh‹¿jê‹ K‹g¡f«, k‰W« Ëg¡f«  b#uh¡° vL¡f¥g£oU¡f nt©L«).
6.       bga®¥g£oaèš  rYif nfhU« khztç‹ bga® Ïl« bg‰WŸs g¡f« b#uh¡° efš.
7.       kU¤Jt¢ rh‹W njÁa milahs m£ilæš  mid¤J g¡f§fS«  efš vL¤J  Ïiz¡f nt©L«.
8.       khztç‹ ngh£nlh

exam links

RTE Act, 2009 - 25% Reservation 2017-18 - ONLINE  REGISTRATION New
(கட்டாயக்கல்விஉரிமைச்சட்டம் 2009 -  25% இடஒதுக்கீடு 2017-2018 - ஆன்லைன் - விண்ணப்பதிவு)
HSE ( 2nd Year ) Exam  - Direct Private Candidate- Eligible for September 2017 and March 2018 - Government Order New
HSE ( 2nd Year ) September 2017 - Exam Time Table New
Procedure for obtaining HSE - March 2017 E-Mark Certificate through Digi-Locker New
 
2018 - March/April - Hr Sec  -1st Year (+1), Hr Sec -2nd Year (+2) and SSLC Examinations Time Table New
      SSLC March 2018 Exam - Name Enrolment  for Science Practical Classes New

Wednesday, December 6, 2017

Research Papers

பாலைத்தமிழ் ஆய்விதழில் வெளியிடத் தகவுள்ள ஆய்வுக்கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
Research Papers are invited to be published in PALAI TAMIL an UGC approved journal publishing by The Tamil Department Govt.College Chittur, Palakkad
From whom: Professors in all cadres, Research Scholars from the Universities and colleges in India and abroad
Language : Tamil and English
Date : on or before 12th Dec.
Pages; up to 10
Topic: any one as your wish but related to literature, grammer, criticism, folklore,.... But it should be standard
Payment: zero
Note: only selected paper by the expert committee may be published
Contact : Editor Dr.A.Vijayan, Asst. Professor, Dept. Of Tamil & Research Centre, Govt. College, Chittur
Mob: 9497194434
Mail: vijayanmullay@gmail.com
Post by Vijayan Mullay
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

knowledge links

Videos