Friday, January 13, 2017

Road Safety Week28tJ rhiy ghJfh¥ò thu éHhé‹ (2017) ãfœ¢Á ãuš

Kjš ehŸ 17.01.2017 (br›thŒ »Hik)
rhiy¥ ghJfh¥ò F¿¤J éê¥òz®Î nguâ
(br‹id khefçš ciH¥ghs® ÁiyæèUªJ fhªÂ Áiy tiu. Ïju kht£l jiyefu§fëš mªjªj kht£l kh©òäF mik¢r® bgUk¡fŸ,   kht£l M£Áa®fŸ k‰W« kht£l fhtš Miza®fŸ/f©fhâ¥ghs®fŸ jiyikæš)
g§nf‰ghs®fŸ:- X£Le® gæ‰Á gŸëfŸ, thfd é‰gidahs®fŸ, IRT X£Le®fŸ, mid¤J¥ ngh¡Ftu¤J¡ fHf¥ ngUªJ X£Le®fŸ, NSS. C®¡fhtš gilæd® k‰W« fhtš Jiw e©g®fŸ

Ïu©lh« ehŸ 18.01.2017 (òj‹ »Hik)
mid¤J ÏU r¡fu thfd Kft®fŸ, X£Le®fŸ fyªJ bfhŸS« jiy¡ftr« mâtj‹ K¡»a¤Jt« F¿¤j nguâia mtut® mYtyf§fëš el¤Â¡ bfhŸSjš.

_‹wh« ehŸ 19.01.2017 (éahH¡ »Hik)
gŸë khzt, khzéfS¡»ilnaahd rhiy¥ ghJfh¥ò éê¥òz®Î F¿¤J ng¢R¥ ngh£o, f£Liu¥ ngh£o, Xéa¥ ngh£o k‰W« Áwªj rhiy¥ ghJfh¥ò thrf« vGJ« ngh£o el¤Â bt‰¿ bg‰wt®fS¡F gçR tH§Fjš.

eh‹fh« ehŸ 20.01.2017 (btŸë¡ »Hik)
kht£l¤Âš cŸs t£lhu¥ ngh¡Ftu¤J mYtyf§fëš T£lhf X£Le®fS¡F kU¤Jt Kfh« el¤Jjš.

Iªjh« ehŸ 21.01.2017 (rå¡ »Hik)
kht£l¤Âš cŸs r«gªj¥g£l R§f¢rhto ika§fëš rhiy¥ ghJfh¥ò r«gªj¥g£l rhiy ghJfh¥ò thrf§fŸ ml§»a J©L ÃuRu§fŸ éãnah»¤jš k‰W« thfd¤Â‹ Ëòw§fëš Áf¥ò ãw ÃuÂgè¥gh‹ x£Ljš

Mwh« ehŸ 22.01.2017 (Phæ‰W¡ »Hik)
mid¤J K¡»a rªÂ¥òfŸ, rä¡iPfŸ, k¡fŸ mÂf« TL« Ïl§fëš C®¡fhtš gil, j‹dh®t bjh©L ãWtd§fŸ k‰W« muR rhuh ãWtd§fŸ _y« rhiy ghJfh¥Ã‹ K¡»a¤Jt¤ij rhiy ga‹gL¤Jnth®fëilna éê¥òz®Î V‰gL¤Jjš.

VHh« ehŸ 23.01.2017 (§fŸ »Hik)
rhiy¥ ghJfh¥ò F¿¤j brayh¡f¥ gâfŸ nk‰bfhŸSjš. mÂntf«, mÂfghu«, jiy¡ftr« mâahkš gaâ¤jš, Ó£bgš£ mâahkš gaâ¤jš, thfd¤ij X£L«nghJ ifngÁia¥ ga‹gL¤Jjš ngh‹w éÂÛwšfŸ F¿¤j Áw¥ò thfd nrhjid nk‰bfhŸSjš
rhiy ghJfh¥ò thrf§fŸ ml§»a cWÂbkhêæid mid¤J t£lhu¥ ngh¡Ftu¤J mYtyf§fŸ k‰W« gF mYtyf§fŸ, mid¤J muR ngh¡Ftu¤J fHf mYtyf§fŸ k‰W« gâkidfŸ, gŸë k‰W« fšYhçfëš vL¤jš.


28th Road Safety Week Celebration
Programme of Schedule

First Day 17.01.2017 (Tuesday)
Road Safety awareness walkathon
From Labour statue to Gandhi statue in Chennai City and with regard to the Districts, under the Chairmanship of concerned Hon’ble Ministers, District Collectors and Police Commissioners/Superintendents of Police.

Participants:- Driving Schools, Car Dealers, IRT Drivers, STUs Drivers, NSS, Home Guards and Police Department Drivers

Second Day 18.01.2017 (Wednesday)
Conducting of rally with the two wheelers dealers and drivers for creation of awareness about wearing of helmet in their respective Jurisdiction by all the RTOs.

Third Day 19.01.2017 (Thursday)
Conducting of Essay competition, Oratory competition and Drawing competition regarding Road Safety awareness and best Road Safety slogans among school students and awarding of prizes for the winners.

Fourth Day 20.01.2017 (Friday)
Conducting of free medical camps and first aid to all the drivers by the RTOs.

Fifth Day 21.01.2017 (Saturday)
Fixing of Red - Reflecting stickers on the rear side of the vehicles and creation of Road Safety awareness in the respective Toll Gates of the Districts. Issue of pamphlets regarding Road Safety awareness by the Transport Department officials 

Sixth Day 22.01.2017 (Sunday)
Creation of Road Safety awareness among the road users in all the important inter section points, signals and important places where people will gather in large numbers with the help of Home Guards, Non-Governmental Organization, etc.
           
Seventh Day 23.01.2017 (Monday)
Conducting of enforcement activities like over speed, overload, travelling without helmet, without seat belt and using cell phone while driving.
            Taking of Road Safety Pledge in all the Schools, Colleges, Regional Transport Offices, Unit offices and State Transport undertakings.
                                                                                                                                                             

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

knowledge links

Videos